สารบัญ

/*การจ่ายยาสมุนไพร นับ service */

set @row= 0;

set @date1='2016-10-01',@date2='2016-10-31';

select @row:=@row+1 as "NO.",o.vstdate ,p.pname ,concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'person_name' ,d.`name`,d.strength

from opitemrece as o

inner join drugitems as d on d.icode = o.icode

LEFT JOIN person as p on p.patient_hn = o.hn

where

substring(d.did,1,2)in('41','42')

and o.vstdate between @date1 and @date2

ORDER BY o.vstdate,o.vn

#---------------------

ตัวอย่าง

NO. vstdate pname person_name name strength
106 6/10/2016 นาง มาลี xxx
มะขามแขกแคปซูล 450 mg.
107 6/10/2016 นาง ประคอง xxx มะขามแขกแคปซูล 450 mg.
108 6/10/2016 นาง เย็น xxx ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 200 ml.
109 6/10/2016 นาย นิตย์ xxx ขมิ้นชันแคปซูล 500 mg.
110 6/10/2016 นาย สุมล xxx ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 200 ml.