สารบัญ

/*การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด*/

set @date1 = '2016-10-01',@date2 = '2017-09-30' ;/*เปลี่ยน '2015-10-01' ตามที่ต้องการ*/

select f.service_date,

TIMESTAMPDIFF(day,pa.labor_date,f.service_date)
as
"หลังคลอดไม่เกิน 45 วัน",

(select timestampdiff(day,min(x.service_date),f.service_date)

from health_med_service x

where x.hn =f.hn)as 'ห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน',

p.pname,

concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'mother_name',

e.icd10tm ,

e.`name`,

concat_ws("-",d.health_med_organ_code,b.health_med_operation_type_code,c.health_med_operation_item_code) as gencode

from health_med_service_operation a

left outer join   health_med_operation_type b on a.health_med_operation_type_id=b.health_med_operation_type_id

left outer join   health_med_operation_item c on a.health_med_operation_item_id=c.health_med_operation_item_id

left outer join   health_med_organ d on a.health_med_organ_id=d.health_med_organ_id

left outer join   health_med_operation_code e on e.code = concat_ws("-",d.health_med_organ_code,b.health_med_operation_type_code,c.health_med_operation_item_code)

left outer join health_med_service f on f.health_med_service_id = a.health_med_service_id

left JOIN person as p on p.patient_hn = f.hn

LEFT JOIN person_anc as pa on pa.person_id = p.person_id

where f.service_date BETWEEN @date1 and @date2

and e.icd10tm in('9007712','9007713','9007714','9007715','9007716','9007730')

and TIMESTAMPDIFF(day,pa.labor_date,f.service_date)<=45   /*หลังคลอดไม่เกิน 45 วัน*/

#group by p.cid /*ถ้านับคนให้เอาเครื่องหมาย # ข้างหน้าออกใส่ตรง group by f.service_date แทน */

group by f.service_date

ORDER BY f.service_date

#-------------------------------

ตัวอย่าง

service_date หลังคลอดไม่เกิน 45 วัน ห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน pname mother_name icd10tm name
1/3/2017 38 0 น.ส. ตรีรัก xxx 9007712 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่ทั่วร่างกาย
2/3/2017 39 1 น.ส. ตรีรัก xxx 9007713 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย
3/3/2017 40 2 น.ส. ตรีรัก xxx 9007713 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย