สารบัญ

/*การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวด*/

SELECT

*

FROM

health_med_operation_code

WHERE

`name` LIKE '%นวด%'

AND SUBSTR(CODE, 5, 2) = 79

#--------------------------------

/*หัตถการ เรียงตามประเภทกิจกรรม*/

SELECT

c.code,c.name

, SUBSTR(c.icd10tm, 1, 3)as 'อวัยวะ'

,SUBSTR(c.icd10tm, 4, 2)as'ประเภท'

, SUBSTR(c.icd10tm, 6, 2)as 'กิจกรรม'

FROM

health_med_operation_code c

ORDER BY SUBSTR(c.icd10tm, 4, 2)

, SUBSTR(c.icd10tm, 6, 2)

,SUBSTR(c.icd10tm, 1, 3)

#---------------

ตัวอย่าง

code name อวัยวะ ประเภท กิจกรรม
900-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ทั่วร่างกาย 900 77 01
999-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ไม่ระบุตำแหน่ง 999 77 01
100-77-08 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่นที่ศีรษะ 100 77 08
154-77-08 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่นที่ใบหน้า 154 77 08
185-77-08 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่จมูก 185 77 08