สารบัญ

Set ค่าบริการของหัตถการ โดยเลือก รหัส ๑๕ ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น

income name
1 ค่าห้องและค่าอาหาร
2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
3 ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
4 ค่ายากลับบ้าน
5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
11 ค่าทำหัตถการ และวิสัญญี
12 ค่าบริการทางแพทย์
13 ค่าบริการทางทันตกรรม
14 ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู
15 ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
16 ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง
17 ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

tm hpm

บัญชีเลขรหัสสามหลักแรกของรหัสหัตถการ แสดงตำแหน่งอวัยวะซึ่งแพทย์ได้ทำหัตถการนั้นปะอื่น
100 ศีรษะ 721 ไหล่ บ่า
154 ใบหน้า 722 ต้นแขน
185 จมูก 724 แขน
233 ปาก 725 ข้อมือ
235 ลิ้น 726 มือ
236 เหงือก 871 สะโพก เอว
302 เต้านม 872 ต้นขา
306 รักแร้ 873 หัวเข่า
400 หน้าท้อง 874 ขา
402 สะดือ 875 ข้อเท้า
411 ขาหนีบ 876 เท้า
455 ทวารหนัก 880 ขาทั้งหมด(รวมเทและนิ้วเท้า)
527 อวัยวะสืบพันธุ์หญิง 900 ทั่วร่างกาย
590 หลัง 999 ไม่ระบุตำแหน่ง