พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 1899

/*FUNCTIONAL */

/*สถานบริการที่บันทึกไม่ได้ นำ code นี้ run */

ALTER table ovst_icf_level_type

drop ovst_icf_type_name;

TRUNCATE ovst_icf_level_type;

INSERT INTO ovst_icf_level_type ( ovst_icf_level_type_id , ovst_icf_level_type_name , export_code ) VALUES ('1', 'ไม่มีความบกพร่อง (NO)', '0');

INSERT INTO ovst_icf_level_type ( ovst_icf_level_type_id , ovst_icf_level_type_name , export_code ) VALUES ('2', 'มีความบกพร่องเล็กน้อย (MILD)', '1');

INSERT INTO ovst_icf_level_type ( ovst_icf_level_type_id , ovst_icf_level_type_name , export_code ) VALUES ('3', 'มีความบกพร่องปานกลาง (MODERATE)', '2');

INSERT INTO ovst_icf_level_type ( ovst_icf_level_type_id , ovst_icf_level_type_name , export_code ) VALUES ('4', 'มีความบกพร่องรุนแรง (SEVERE)', '3');

INSERT INTO ovst_icf_level_type ( ovst_icf_level_type_id , ovst_icf_level_type_name , export_code ) VALUES ('5', 'มีความบกพร่องทั้งหมด (COMPLETE)', '4');

INSERT INTO ovst_icf_level_type ( ovst_icf_level_type_id , ovst_icf_level_type_name , export_code ) VALUES ('6', 'มีความบกพร่องที่ไม่ระบุรายละเอียด (Not specified)', '8');

INSERT INTO ovst_icf_level_type ( ovst_icf_level_type_id , ovst_icf_level_type_name , export_code ) VALUES ('7', 'ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable)', '9');

select * from ovst_icf_level_type;

#-----------------------