พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 1715

/*provis_instype*/

-- set names utf8;

truncate table provis_instype;

drop table if exists provis_instype;

CREATE TABLE `provis_instype` (

`code` char(2) NOT NULL,

`name` varchar(150) NOT NULL,

`hos_guid` varchar(38) DEFAULT NULL,

`pttype_std_code` char(5) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`code`),

UNIQUE KEY `ix_name` (`name`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=tis620;

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('01', 'สิทธิประกันสังคม', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('02', 'สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ', NULL, '1100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('03', 'สถานะคนไทยในต่างประเทศ', NULL, '9100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('04', 'สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('05', 'สิทธิข้าราชการการเมือง/นักการเมือง', NULL, '1900');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('06', 'ไม่มีสิทธิใดๆ', NULL, '9100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('07', 'สถานะคนต่างด้าว', NULL, '8400');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('08', 'สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('09', 'สิทธิทหารผ่านศึก', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('10', 'สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('11', 'สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('12', 'สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('13', 'สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('14', 'สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('15', 'สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('16', 'สิทธิครูเอกชน', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('17', 'สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('18', 'สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('19', 'สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('20', 'สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('21', 'สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('22', 'สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('23', 'สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('24', 'สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการการเมือง/นักการเมือง', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('25', 'สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('26', 'สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('27', 'สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('28', 'สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('29', 'สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก', NULL, '4200');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('60', 'อาสาสมัครมาเลเรีย', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('61', 'บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครมาเลเรีย', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('62', 'ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้าน', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('63', 'บุคคลในครอบครัวของช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้าน', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('64', 'ผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('65', 'บุคคลในครอบครัวของผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('66', 'ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('67', 'ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('68', 'สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งบริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้ง ขึ้นไป', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('69', 'หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการของกระทรวงกลาโหม', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('70', 'อาสาสมัครคุมประพฤ กระทรวงยุติธรรม', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('71', 'เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('72', 'ผู้มีรายได้น้อย', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('73', 'นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('74', 'บุคคลผู้พิการ', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('75', 'ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทาน', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('76', 'พระภิกษุ สามเณร และแม่ชีในพระพุทธศาสนาซึ่งหนังสือสุทธิรับรอง', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('77', 'ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('78', 'อื่น ', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('79', 'ว่างงาน', NULL, '8100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('80', 'บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('81', 'ผู้นำชุมชน (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล)', '', '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('82', 'อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('83', 'ผู้นำศาสนาอิสลาม ( อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น)', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('84', 'บุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลามของผู้นำศาสนาอิสลาม ( อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น)', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('85', 'ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานสงครามในทวีปยุโรป', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('86', 'บุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานสงครามในทวีปยุโรป', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('87', 'บุคคลในครอบครัวของผู้นำชุมชน (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล)', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('88', 'บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('89', 'ช่วงอายุ 12-59 ปี', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('90', 'ทหารเกณฑ์', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('91', 'ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ(ราชทัณฑ์)', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('92', 'ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ (สถานพินิจและสถานสงเคราะห์)', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('93', 'นักเรียนทหาร', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('94', 'ทหารผ่นศึกชั้น 4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทาน', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('95', 'บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 4 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('96', 'ทหารพราน', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('97', 'บุคคลในครอบครัวทหารของกรมสวัสดิการ 3 เหล่าทัพ', NULL, '0100');

INSERT INTO `provis_instype` (`code`, `name`, `hos_guid`, `pttype_std_code`) VALUES ('98', 'บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1', NULL, '0100');

select * from provis_instype;

#===========