พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการ
ฮิต: 2176

LABFU

labfu

โครงสร้าง LABFU

หมายถึง ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ประกอบด้วย
1) ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ
2) ผู้ป่วยที่ไม่ใช่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ตรวจ macroalbumin หรือ microalbumin ในปัสสาวะมีผล positive หรือ eGFR
<60 เป็นครั้งแรก แล้วบันทึกผลการตรวจทุกครั้งที่ติดตาม
หมายเหตุ
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบ
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วย 1 รายการ จะมี 1 record หากมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 รายการ ก็จะมีมากกว่า 1 record

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มบริการ
1. เก็บข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และส่งข้อมูลให้จังหวัดและส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

การ     mapping รหัสที่บันทึก lab_items กับค่ามาตรฐาน (provis_lab)
ทำได้โดย นำรหัส field  provis_labcode  ตาราง provis_lab มาใส่่ใน  field  provis_labcode  ตาราง lab_items ที่มีความหมายตรงกัน เช่่น
0531601 ==>  455    HbA1C

labfu mapping


/*ไม่ mapping รหัส lab มาตรฐาน*/

SELECT

i.lab_items_code,i.lab_items_name,i.provis_labcode

FROM

lab_items as i

left join provis_lab l on l.provis_labcode = i.provis_labcode

where l.provis_labcode is null

#==================

ตัวอย่าง

lab_items_code lab_items_name provis_labcode
355 Urine Protein ?
356 Urine Sugar ?
357 Urine blood ?
358 Urine ketone ?
363 WBC ?
364 RBC ?

วิธีการแก้ไขปัญหาผล Lab microalbumin ไม่ถูกส่งออก 43 แฟ้ม

วิธีการแก้ไขปัญหาให้ส่งออก 43 แฟ้ม (ผล Lab microalbumin)

 12=ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)

13=ตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)

 การตรวจ Micro Albumin ในปัสสาวะ คือ การตรวจการทำงานของไต Micro Albumin เป็นโปรตีน

ซึ่งในคนปกติจะทำหน้าที่กรองโปรตีนเก็บไว้

แต่ในผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดอาการแทรกซ้อนที่ไตจะไม่สามารถกรองโปรตีนไว้ได้หมด

หากพบโปรตีนในปัสสาวะจึงบอกถึงความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของไต

และถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ดีพอก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังต่อไปได้

หากได้รับการดูแลที่ดีจากแพทย์ จะสามารถสกัดกั้นการเกิดไตวายเรื้อรังชนิดถาวรได้

 วิธีการตรวจให้เก็บUrine ส่งประมาณ 5-10ซีซี

ผลการตรวจ = 20,50,100 และมากกว่า100 mg/L

ค่าปกติ < 20 mg/L

/*ใช้คำสั่งข้างล่าง ตรวจสอบ lab_items_code = "XXX" ที่ตาราง lab_items */

SELECT l.lab_items_code,l.lab_items_name

FROM lab_items l

WHERE lab_items_name LIKE "%albumin%"

#--------------------------

ตัวอย่าง

lab_items_code lab_items_name
325 Albumin
574 Urine Microalbumin

/*  ใช้คำสั่งข้างล่าง ตรวจสอบข้อมูล

micro_albumin ในตาราง opdscreen */

select vn, hn, vstdate, cc, micro_albumin

from opdscreen

where micro_albumin not in(0,1,2)

#-----------------------------------

ตัวอย่าง

vn hn vstdate cc micro_albumin
591108080028 87057 8/11/2016 มาตามนัด สอ.ดอนไร่ เจาะเลือด 128