สารบัญ

LABFU

labfu

โครงสร้าง LABFU

หมายถึง ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ประกอบด้วย
1) ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ
2) ผู้ป่วยที่ไม่ใช่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ตรวจ macroalbumin หรือ microalbumin ในปัสสาวะมีผล positive หรือ eGFR
<60 เป็นครั้งแรก แล้วบันทึกผลการตรวจทุกครั้งที่ติดตาม
หมายเหตุ
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบ
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วย 1 รายการ จะมี 1 record หากมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 รายการ ก็จะมีมากกว่า 1 record

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มบริการ
1. เก็บข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และส่งข้อมูลให้จังหวัดและส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

การ     mapping รหัสที่บันทึก lab_items กับค่ามาตรฐาน (provis_lab)
ทำได้โดย นำรหัส field  provis_labcode  ตาราง provis_lab มาใส่่ใน  field  provis_labcode  ตาราง lab_items ที่มีความหมายตรงกัน เช่่น
0531601 ==>  455    HbA1C

labfu mapping