พิมพ์
หมวด: แฟ้มสะสม
ฮิต: 2131

/*กรณี ประเภทความพิการ ไม่ครบตาม สนย.กำหนด*/

TRUNCATE person_deformed_type;

DROP table person_deformed_type;

CREATE TABLE `person_deformed_type` (

`person_deformed_type_id` INT(11) NOT NULL,

`person_deformed_type_name` VARCHAR(150) NOT NULL,

`hos_guid` VARCHAR(38) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`person_deformed_type_id`),

UNIQUE KEY `ix_person_deformed_type_name` (`person_deformed_type_name`),

KEY `ix_hos_guid` (`hos_guid`)

) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=tis620;

INSERT INTO `person_deformed_type` (`person_deformed_type_id`, `person_deformed_type_name`, `hos_guid`) VALUES (1, '1.ความพิการทางการเห็น', NULL);

INSERT INTO `person_deformed_type` (`person_deformed_type_id`, `person_deformed_type_name`, `hos_guid`) VALUES (2, '2.ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย', NULL);

INSERT INTO `person_deformed_type` (`person_deformed_type_id`, `person_deformed_type_name`, `hos_guid`) VALUES (3, '3.ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย', NULL);

INSERT INTO `person_deformed_type` (`person_deformed_type_id`, `person_deformed_type_name`, `hos_guid`) VALUES (4, '4.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม', NULL);

INSERT INTO `person_deformed_type` (`person_deformed_type_id`, `person_deformed_type_name`, `hos_guid`) VALUES (5, '5.ความพิการทางสติปัญญา', NULL);

INSERT INTO `person_deformed_type` (`person_deformed_type_id`, `person_deformed_type_name`, `hos_guid`) VALUES (6, '6.ความพิการการเรียนรู้', NULL);

INSERT INTO `person_deformed_type` (`person_deformed_type_id`, `person_deformed_type_name`, `hos_guid`) VALUES (7, '7.ความพิการทางออทิสติก', NULL);

SELECT * FROM person_deformed_type ;

#=====================