สารบัญ

DISABILITY

dissability

โครงสร้าง DISABILITY

รหัสประเภทความพิการ (7 ประเภท) 

1.ความพิการทางการเห็น

2.ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

3.ความพิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

4.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก

5.ความพิการทางสติปัญญา

6.ความพิการทางการเรียนรู้

7.ความพิการทางออทิสติก

ตรวจสอบ บันทึกประเภทความพิการ

/*ตรวจสอบ บันทึกประเภทความพิการ*/

SELECT *

from person_deformed_type

#================

Update person_deformed_type

/*DISABCAUSE สาเหตุความพิการ*/

SELECT *

FROM person_deformed_cause_type

#==================

person_deformed_cause_type_id

person_deformed_cause_type_name

hos_guid

1

1.ความพิการแต่กำเนิด

2

2.ความพิการจากการบาดเจ็บ

3

3.ความพิการจากโรค