สารบัญ

/*person ที่ไม่เชื่อมโยงกับแฟ้ม Home*/

SELECT

p.pname,

CONCAT(p.fname, SPACE(1), p.lname) AS person_name,

p.house_id as 'รหัสที่บันทึก'

,house.house_id

FROM

person p

LEFT JOIN

house ON house.house_id = p.house_id

WHERE

house.house_id IS NULL

#==============

ตัวอย่าง

pname person_name รหัสที่บันทึก house_id
นาง วรรณา xxx 4382
นาย บุญเสริม xxx 4382
นาง ปนัดดา xxx 4381
นาย พงศกร xxx 4382
นาย นิติกร xxx 4382

/* เด็กที่ไม่เชื่อมโยง มารดา */

SELECT

p.cid,

p.pname, CONCAT(p.fname, SPACE(1),p.lname) AS person_name

, TIMESTAMPDIFF(YEAR,p.birthdate, CURRENT_DATE()) AS 'อายุ ปี',

pd.person_discharge_name,

p.mother_cid

FROM person p

INNER JOIN person_discharge AS pd ON pd.person_discharge_id = p.person_discharge_id

WHERE p.person_discharge_id NOT IN (1,2,3)

AND TIMESTAMPDIFF(YEAR,p.birthdate, CURRENT_DATE()) BETWEEN 0 AND 5 /*อายุ*/

AND p.mother_cid IS NULL

ORDER BY TIMESTAMPDIFF(YEAR,p.birthdate, CURRENT_DATE())

#====================

ตัวอย่าง

cid pname person_name อายุ ปี person_discharge_name mother_cid
8888888888888 ด.ญ. กัญญพัชร xxx 2 ยังอาศัยอยู่
8888888888888 ด.ช. พัทธนันท์ xxx 2 ยังอาศัยอยู่
8888888888888 นาง พัทธ์ธีรา xxx 2 ยังอาศัยอยู่
8888888888888 ด.ช. พุฒกานฑ์ xxx 2 ยังอาศัยอยู่
8888888888888 ด.ช. ธนวรรธน์ xxx 2 ยังอาศัยอยู่

/*ประชากรที่ไม่เชื่อมโยงกับบ้าน */

SELECT

p.cid, p.pname, CONCAT(p.fname, SPACE(1),p.lname) AS PERSON_NAME,

p.sex, h.address, p.house_id AS id_ในperson,h.house_id,P.house_regist_type_id AS type_area

FROM

person AS p

LEFT OUTER

JOIN

house AS h ON h.house_id = p.house_id

LEFT OUTER

JOIN

village AS v ON v.village_id = h.village_id

WHERE

h.house_subtype_id IS NULL OR v.village_id IS NULL

#==================

ตัวอย่าง

cid pname PERSON_NAME sex address id_ในperson house_id type_area
8888888888888 นาง ปนัดดา xxx 2 4381 1
8888888888888 นาย พงศกร xxx 1 4382 3
8888888888888 นาย นิติกร xxx 1 4382 2
8888888888888 นาย ถวิล xxx 1 4383 1
8888888888888 ด.ญ. วิภาพร xxx 2 4474