สารบัญ

 

/*ส่งperson ไม่ออก 50 files */

update village

SET village_moo = '0'

WHERE village_moo ='00';

SELECT v.village_id,v.address_id

,v.village_moo,v.village_name

,v.latitude,v.longitude

FROM village v;

#===================

 ตัวอย่าง

 

village_id

address_id

village_moo

village_name

latitude

longitude

4

720803

04

บ้านทึง

14.7877459972577

100.084419250488

5

720803

05

สะพานขาว

14.7743949237351

100.089869499207

6

720803

06

เศรษฐกร

14.7607110373942

100.090234279633

7

0

0

นอกเขตรับผิดชอบ

9

720803

77

บุคคลในบ้านกลาง