สารบัญ

/*VSTATUS สถานะในชุมชน */

/*mapping person_duty เพื่อ กำหนดรหัส สถานะในชุมชน*/

truncate person_duty;

INSERT INTO `person_duty` (`person_duty_id`, `person_duty_name`, `hcis_code`, `hos_guid`)

VALUES (1, 'กำนัน', '1', '{52B02BCC-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}');

INSERT INTO `person_duty` (`person_duty_id`, `person_duty_name`, `hcis_code`, `hos_guid`)

VALUES (2, 'ผู้ใหญ่บ้าน', '1', '{52B02FA8-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}');

INSERT INTO `person_duty` (`person_duty_id`, `person_duty_name`, `hcis_code`, `hos_guid`)

VALUES (3, 'แพทย์ประจำตำบล', '3', '{52B0324D-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}');

INSERT INTO `person_duty` (`person_duty_id`, `person_duty_name`, `hcis_code`, `hos_guid`)

VALUES (4, 'สารวัตรกำนัน', '5', '{52B034C5-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}');

INSERT INTO `person_duty` (`person_duty_id`, `person_duty_name`, `hcis_code`, `hos_guid`)

VALUES (5, 'ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน', '5', '{52B0371D-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}');

INSERT INTO `person_duty` (`person_duty_id`, `person_duty_name`, `hcis_code`, `hos_guid`)

VALUES (6, 'อสม.', '2', '{52B03978-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}');

INSERT INTO `person_duty` (`person_duty_id`, `person_duty_name`, `hcis_code`, `hos_guid`)

VALUES (7, 'กสค.', '5', '{52B03BD0-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}');

INSERT INTO `person_duty` (`person_duty_id`, `person_duty_name`, `hcis_code`, `hos_guid`)

VALUES (8, 'หมอนวดโบราณ', '5', '{52B03E3B-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}');

INSERT INTO `person_duty` (`person_duty_id`, `person_duty_name`, `hcis_code`, `hos_guid`)

VALUES (9, 'หมอพื้นบ้าน', '5', '{52B04099-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}');

select * from person_duty;

 

#========================

 ตัวอย่าง

person_duty_id person_duty_name hcis_code hos_guid
1 กำนัน 1 {52B02BCC-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}
2 ผู้ใหญ่บ้าน 1 {52B02FA8-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}
3 แพทย์ประจำตำบล 3 {52B0324D-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}
4 สารวัตรกำนัน 5 {52B034C5-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}
5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 5 {52B0371D-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}
6 อสม. 2 {52B03978-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}
7 กสค. 5 {52B03BD0-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}
8 หมอนวดโบราณ 5 {52B03E3B-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}
9 หมอพื้นบ้าน 5 {52B04099-CC8B-11E0-95DF-56C4D5DED9A4}

TYPEAREA สถานะบุคคล 

1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียน
      บ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับ
      บริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่น คน
เร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น

/*TYPEAREA สถานะบุคคลผิดปกติ */

SELECT

p.cid,p.pname,CONCAT(p.fname,SPACE(1),p.lname)AS PERSON_NAME,p.house_regist_type_id as 'type_area'

,'person'as 'table'

FROM

person AS p

WHERE

p.house_regist_type_id is null

OR (p.house_regist_type_id NOT IN ('1','2','3','4','5')

or p.house_regist_type_id ='')

UNION

SELECT

pT.cid,pt.pname, CONCAT(pT.fname, SPACE(1),pT.lname) AS PERSON_NAME,pt.type_area,'patient'as 'table'

FROM

patient pt

where

pt.type_area is null

or (pt.type_area not in(1,2,3,4,5)

or pt.type_area = '');

 ตัวอย่าง

cid

pname

PERSON_NAME

type_area

table

8888888888888

น.ส.

นุชจรี xxx

person

8888888888888

น.ส.

สมจิตร์ xxx

person

8888888888888

นาย

สันติ xxx

patient

8888888888888

นาง

ถวิล xxx

patient

8888888888888

น.ส.

มณฑิพากร xxx

patient