สารบัญ

/*RELIGION ศาสนา รหัสมาตรฐานส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  */

DROPTABLEIFEXISTSreligion;

CREATETABLE `religion` (

`religion` char(2)NOTNULLDEFAULT'',

`name` varchar(40)DEFAULTNULL,

`nhso_code` varchar(10)DEFAULTNULL,

`hos_guid` varchar(38)DEFAULTNULL,

PRIMARYKEY(`religion`),

KEY `ix_hos_guid` (`hos_guid`)

)ENGINE=InnoDBDEFAULTCHARSET=tis620;

INSERTINTO `religion` (`religion`, `name`, `nhso_code`, `hos_guid`)VALUES('00','อศาสนา/ไม่นับถือศาสนา','00','{A21F4AA0-F61D-11DE-BFF4-00215E472B30}');

INSERTINTO `religion` (`religion`, `name`, `nhso_code`, `hos_guid`)VALUES('01','พุทธ','01','{A21F4D2A-F61D-11DE-BFF4-00215E472B30}');

INSERTINTO `religion` (`religion`, `name`, `nhso_code`, `hos_guid`)VALUES('02','อิสลาม','02','{A21F4F64-F61D-11DE-BFF4-00215E472B30}');

INSERTINTO `religion` (`religion`, `name`, `nhso_code`, `hos_guid`)VALUES('03','คริสต์','03','{A21F4E4C-F61D-11DE-BFF4-00215E472B30}');

INSERTINTO `religion` (`religion`, `name`, `nhso_code`, `hos_guid`)VALUES('04','พราหมณ์-ฮินดู','04','{A21F5072-F61D-11DE-BFF4-00215E472B30}');

INSERTINTO `religion` (`religion`, `name`, `nhso_code`, `hos_guid`)VALUES('05','ศาสนาซิกข์','05','{A21F518A-F61D-11DE-BFF4-00215E472B30}');

INSERTINTO `religion` (`religion`, `name`, `nhso_code`, `hos_guid`)VALUES('06','อศาสนา/ไม่นับถือศาสนา','06','{A21F5298-F61D-11DE-BFF4-00215E472B30}');

INSERTINTO `religion` (`religion`, `name`, `nhso_code`, `hos_guid`)VALUES('07','ศาสนาซิกข์','07',NULL);

INSERTINTO `religion` (`religion`, `name`, `nhso_code`, `hos_guid`)VALUES('08','ศาสนาโซโรอัสเตอร์','08',NULL);

INSERTINTO `religion` (`religion`, `name`, `nhso_code`, `hos_guid`)VALUES('09','ศาสนาบาไฮ','09',NULL);

INSERTINTO `religion` (`religion`, `name`, `nhso_code`, `hos_guid`)VALUES('99',ไม่ระบุ','99',NULL);

#========================

/*FSTATUS สถานะในครอบครัว 1 = เจ้าบ้าน , 2 = ผู้อาศัย */

SELECT

p.cid

,p.pname

,CONCAT(p.fname, SPACE(1),p.lname) AS person_name

,p.house_regist_type_id as typepe_area

,p.person_house_position_id AS FSTATUS

FROM

person AS p

WHERE

p.person_house_position_id NOT IN (1,2)

and p.house_regist_type_id in (1,2,3)

#==================