สารบัญ


/*BIRTH birthdate null*/

SELECT

p.cid

,p.pname

,CONCAT(p.fname,SPACE(1),p.lname) AS 'person_name',

p.nationality

,p.birthdate,'person' AS 'table'

FROM

person AS p

WHERE

p.birthdate IS NULL

UNION

SELECT

pt.cid

,pt.pname

,CONCAT(pt.fname,SPACE(1),pt.lname) AS 'person_name'

,pt.nationality

,pt.birthday AS 'birthdate'

,'patient' AS 'table'

FROM

patient pt

WHERE

pt.birthday IS NULL ;

#=====================

ตัวอย่าง


 

cid

pname

person_name

nationality

birthdate

table

88888888888888

ด.ช.

นัท xxx

99

person

88888888888888

ด.ญ.

กิ่งกาญจน์ xxx

99

person

88888888888888

นาย

ซ้งเทียง xxx

99

patient

88888888888888

นาย

ขจร xxx

99

patient

88888888888888

น.ส.

จรรย์ญา xxx

99

patient

/*MSTATUS สถานะสมรส 1 = โสด, 2 = คู่, 3 = ม่าย, 4 = หย่า, 5 = แยก, 6 = สมณะ, 9=ไม่ทราบ */

select p.cid

,p.pname

,concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'person_name'

,p.marrystatus,'person'as'table'

from patient p

where p.marrystatus not in ('1', '2','3','4','5','6','9')

union

select pt.cid

,pt.pname

,concat(pt.fname,space(1),pt.lname)as 'person_name'

,pt.marrystatus,'patient'as'table'

from patient pt

where pt.marrystatus not in ('1', '2','3','4','5','6','9');

#=====================

ตัวอย่าง

cid pname person_name marrystatus table
88888888888888 น.ส. บุญช่วย xxx 0 person
88888888888888 ด.ญ. อารีรัตน์ xxx 0 person
88888888888888 น.ส. ไพลิน xxx 0 patient
88888888888888 นาย รังสรรค์ xxx 0 patient
88888888888888 ด.ญ. ณิชากร xxx 0 patient