สารบัญ

/*เปลี่ยนคำนำหน้า*/

UPDATE patient

SET pname = '..',last_update = NOW()/*เปลี่ยนเป็น*/

WHERE pname ='เด็กชาย';/*ที่จะเปลี่ยน*/

UPDATE person

SET pname = '..',last_update = NOW()/*เปลี่ยนเป็น*/

WHERE pname ='เด็กชาย';/*ที่จะเปลี่ยน*/

/*Pname not in provis_pname*/

SELECT p.pname

,concat(p.fname,space(1),p.lname)as person_name

,'person' as 'table'

from person p

WHERE p.pname not in (SELECT pv.provis_pname_short_name FROM provis_pname AS pv )

union

SELECT pt.pname

,concat(pt.fname,space(1),pt.lname)as person_name

,'patient' as 'table'

from patient pt

WHERE pt.pname not in (SELECT pv.provis_pname_short_name FROM provis_pname AS pv )

;

#====================

ตัวอย่าง

pname person_name table
นางสาว ลลิตา xxx patient
นางสาว ปิติมน xxx patient
นางสาว ฎรินรัตน์ xxx person
นางสาว ปฐมพร xxx person
นางสาว กิติยาพร xxx person

/*update provis_code pname ถ้า ว่างเปล่าหรือ ผิด*/

UPDATE pname p

SET provis_code = CONCAT('00',LEFT(P.class,1))

WHERE LENGTH(P.class)<4 ;

UPDATE pname p

set provis_code = left(P.class,3)

WHERE LENGTH(P.class)=4 ;

select * from pname;

#================

 

ตัวอย่าง

name class sex provis_code hos_guid hos_guid_ext min_age marrystatus
นาง 5 2 005        
นาย 3 1 003        
พ.จ.ต. 97 1 003        
พ.จ.ท. 53 1 003        

/*set ให้ใช้ 4ตำแหน่ง*/

UPDATE provis_pname

SET provis_pname_short_name = provis_pname_long_name

WHERE provis_pname_code in ('681','226','377','526');

DELETE from pname where provis_code in ('681','226','377','526');

INSERT IGNORE INTO `pname` (`name`, `class`, `sex`, `provis_code`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`, `min_age`) VALUES ('พลตำรวจ', 6811, '1', '681', '', '', NULL);

INSERT IGNORE INTO `pname` (`name`, `class`, `sex`, `provis_code`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`, `min_age`) VALUES ('พลทหาร', 2261, '1', '226', '', '', NULL);

INSERT IGNORE INTO `pname` (`name`, `class`, `sex`, `provis_code`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`, `min_age`) VALUES ('พลฯทหารเรือ', 3771, '1', '377', '', '', NULL);

INSERT IGNORE INTO `pname` (`name`, `class`, `sex`, `provis_code`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`, `min_age`) VALUES ('พลฯทหารอากาศ', 5261, '1', '526', '', '', NULL);

select * from provis_pname where provis_pname_short_name in('พลตำรวจ','พลทหาร','พลฯทหารเรือ','พลฯทหารอากาศ');

#=====================

ตัวอย่าง

provis_pname_code provis_pname_short_name provis_pname_long_name hos_guid
681 พลตำรวจ พลตำรวจ  
226 พลทหาร พลทหาร  
377 พลฯทหารเรือ พลฯทหารเรือ  
526 พลฯทหารอากาศ พลฯทหารอากาศ