พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ
ฮิต: 1622

postnatal

โครงสร้าง POSTNATAL

หมายถึง ข้อมูลประวัติการดูแลมารดาหลังคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และหญิงคลอดผู้มารับบริการ ประกอบด้วย
1) หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
2) หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ที่มาใช้บริการตรวจหลังคลอด
หมายเหตุ
- เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ต าบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
- ข้อมูลประวัติการตรวจหลังคลอด ที่สถานพยาบาลอื่นให้บริการกับหญิงคลอดที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ
- การให้บริการหลังคลอดแต่ละครั้ง จะมี 1 record

แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ
1. การให้บริการ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ
2. การส ารวจ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น และส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง
ภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

/*BDATE วันคลอด / วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์   ผิดปกติ*/

SELECT

pa.edc,s.labor_status_name,'ไม่บันทึก'AS labor_date,p.pname,CONCAT(p.fname,SPACE(1),p.lname)AS 'MOTHER_NAME'

FROM

person_anc AS pa

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = pa.person_id

INNER JOIN labor_status as s on s.labor_status_id = pa.labor_status_id

WHERE pa.labor_date is null and pa.labor_status_id in('2','3')

#==============

ตัวอย่าง

edc labor_status_name labor_date pname MOTHER_NAME
2015-10-09 คลอดแล้ว ไม่บันทึก น.ส. ทวาย xxx
2015-08-15 คลอดแล้ว ไม่บันทึก น.ส. สุมาภรณ์ xxx
2015-12-04 แท้ง ไม่บันทึก น.ส. แมรีโอ xxx
2015-10-22 คลอดแล้ว ไม่บันทึก น.ส. นุสรา xxx
2016-10-29 แท้ง ไม่บันทึก น.ส. พิมพา xxx

/*PPCARE วันที่ดูแลแม่ผิดปกติ */

SELECT

p.pname,concat(          p.fname,           space(1),p.lname)as 'person_name',

pa.labor_date AS 'วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์',

pa.post_labor_service1_date AS 'ตรวจหลังคลอด1',

pa.post_labor_service2_date AS 'ตรวจหลังคลอด2',

pa.post_labor_service3_date AS 'ตรวจหลังคลอด3'

FROM

person_anc AS pa

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = pa.person_id

INNER JOIN house AS h ON h.house_id = p.house_id

INNER JOIN village AS v ON v.village_id = h.village_id

WHERE

pa.labor_date IS NOT NULL

AND pa.post_labor_service1_date IS NULL

OR pa.post_labor_service2_date IS NULL

OR pa.post_labor_service3_date IS NULL

#==============

ตัวอย่าง

pname person_name วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ตรวจหลังคลอด1 ตรวจหลังคลอด2 ตรวจหลังคลอด3
นาง โท xxx
น.ส. นกน้อย xxx 2010-02-19 2010-04-05
นาง เสาวลักษณ์ xxx 2010-04-14 2010-04-19 2010-04-23
น.ส. วันเพ็ญ xxx 2010-03-26 2010-03-29 2010-04-05
นาง จำนงค์ xxx 2009-12-14 2010-01-25


/*PPPLACE รหัสสถานพยาบาลที่ดูแลแม่ ผิดปกติ*/

SELECT

p.pname,

concat(p.fname, space(1), p.lname) AS 'mother_name',

pa.labor_date AS 'วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์',

'           ไม่บันทึก' AS labour_hospcode

FROM

person_anc AS pa

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = pa.person_id

WHERE

pa.labor_date IS NOT NULL

AND (

pa.labour_hospcode = ''

OR pa.labour_hospcode IS NULL

) #===============

ตัวอย่าง

pname mother_name วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์ labour_hospcode
น.ส. นกน้อย xxx 2010-02-19 ไม่บันทึก
น.ส. แสงเทียน xxx 2010-08-30 ไม่บันทึก
นาง บำรุงรัทย์ xxx 2010-09-27 ไม่บันทึก
น.ส. จุฑามาศ xxx 2010-08-01 ไม่บันทึก
น.ส. สมร xxx 2010-10-15 ไม่บันทึก

/*หลังคลอด ไม่ทึก PPRESULT */

set @date1 = '2013-01-01' ,@date2 = '2017-12-31';

SELECT distinct

p.pname,

concat(p.fname,space(1),'xxx')as 'หญิงหลังคลอด',

ps.service_result,

alt.anc_location_type_name,

pa.post_labor_service1_date,

pa.post_labor_service2_date,

pa.post_labor_service3_date

FROM

person_anc_service AS ps

INNER JOIN person_anc as pa on pa.person_anc_id = ps.person_anc_id

INNER JOIN person as p on p.person_id=pa.person_id

INNER JOIN anc_location_type AS alt ON alt.anc_location_type_id = ps.anc_location_type_id

WHERE

ps.service_result IS NULL

AND

alt.anc_location_type_id = '2'

and pa.post_labor_service1_date BETWEEN @date1 and @date2

#===============

ตัวอย่าง

pname หญิงหลังคลอด service_result anc_location_type_name post_labor_service1_date post_labor_service2_date post_labor_service3_date
น.ส. กนกวรรณ xxx ที่อื่น 2014-01-21 2014-01-31 2014-02-24
น.ส. รุ่งอรุณ xxx ที่อื่น 2014-01-23
น.ส. สุดารัตน์ xxx ที่อื่น 2014-01-29
น.ส. จันทิมา xxx ที่อื่น 2014-02-03 2014-03-17