สารบัญ

/*PPPLACE รหัสสถานพยาบาลที่ดูแลแม่ ผิดปกติ*/

SELECT

p.pname,

concat(p.fname, space(1), p.lname) AS 'mother_name',

pa.labor_date AS 'วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์',

'           ไม่บันทึก' AS labour_hospcode

FROM

person_anc AS pa

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = pa.person_id

WHERE

pa.labor_date IS NOT NULL

AND (

pa.labour_hospcode = ''

OR pa.labour_hospcode IS NULL

) #===============

ตัวอย่าง

pname mother_name วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์ labour_hospcode
น.ส. นกน้อย xxx 2010-02-19 ไม่บันทึก
น.ส. แสงเทียน xxx 2010-08-30 ไม่บันทึก
นาง บำรุงรัทย์ xxx 2010-09-27 ไม่บันทึก
น.ส. จุฑามาศ xxx 2010-08-01 ไม่บันทึก
น.ส. สมร xxx 2010-10-15 ไม่บันทึก

/*หลังคลอด ไม่ทึก PPRESULT */

set @date1 = '2013-01-01' ,@date2 = '2017-12-31';

SELECT distinct

p.pname,

concat(p.fname,space(1),'xxx')as 'หญิงหลังคลอด',

ps.service_result,

alt.anc_location_type_name,

pa.post_labor_service1_date,

pa.post_labor_service2_date,

pa.post_labor_service3_date

FROM

person_anc_service AS ps

INNER JOIN person_anc as pa on pa.person_anc_id = ps.person_anc_id

INNER JOIN person as p on p.person_id=pa.person_id

INNER JOIN anc_location_type AS alt ON alt.anc_location_type_id = ps.anc_location_type_id

WHERE

ps.service_result IS NULL

AND

alt.anc_location_type_id = '2'

and pa.post_labor_service1_date BETWEEN @date1 and @date2

#===============

ตัวอย่าง

pname หญิงหลังคลอด service_result anc_location_type_name post_labor_service1_date post_labor_service2_date post_labor_service3_date
น.ส. กนกวรรณ xxx ที่อื่น 2014-01-21 2014-01-31 2014-02-24
น.ส. รุ่งอรุณ xxx ที่อื่น 2014-01-23
น.ส. สุดารัตน์ xxx ที่อื่น 2014-01-29
น.ส. จันทิมา xxx ที่อื่น 2014-02-03 2014-03-17