สารบัญ

postnatal

โครงสร้าง POSTNATAL

หมายถึง ข้อมูลประวัติการดูแลมารดาหลังคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และหญิงคลอดผู้มารับบริการ ประกอบด้วย
1) หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
2) หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ที่มาใช้บริการตรวจหลังคลอด
หมายเหตุ
- เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ต าบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
- ข้อมูลประวัติการตรวจหลังคลอด ที่สถานพยาบาลอื่นให้บริการกับหญิงคลอดที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ
- การให้บริการหลังคลอดแต่ละครั้ง จะมี 1 record

แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ
1. การให้บริการ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ
2. การส ารวจ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น และส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง
ภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

/*BDATE วันคลอด / วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์   ผิดปกติ*/

SELECT

pa.edc,s.labor_status_name,'ไม่บันทึก'AS labor_date,p.pname,CONCAT(p.fname,SPACE(1),p.lname)AS 'MOTHER_NAME'

FROM

person_anc AS pa

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = pa.person_id

INNER JOIN labor_status as s on s.labor_status_id = pa.labor_status_id

WHERE pa.labor_date is null and pa.labor_status_id in('2','3')

#==============

ตัวอย่าง

edc labor_status_name labor_date pname MOTHER_NAME
2015-10-09 คลอดแล้ว ไม่บันทึก น.ส. ทวาย xxx
2015-08-15 คลอดแล้ว ไม่บันทึก น.ส. สุมาภรณ์ xxx
2015-12-04 แท้ง ไม่บันทึก น.ส. แมรีโอ xxx
2015-10-22 คลอดแล้ว ไม่บันทึก น.ส. นุสรา xxx
2016-10-29 แท้ง ไม่บันทึก น.ส. พิมพา xxx

/*PPCARE วันที่ดูแลแม่ผิดปกติ */

SELECT

p.pname,concat(          p.fname,           space(1),p.lname)as 'person_name',

pa.labor_date AS 'วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์',

pa.post_labor_service1_date AS 'ตรวจหลังคลอด1',

pa.post_labor_service2_date AS 'ตรวจหลังคลอด2',

pa.post_labor_service3_date AS 'ตรวจหลังคลอด3'

FROM

person_anc AS pa

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = pa.person_id

INNER JOIN house AS h ON h.house_id = p.house_id

INNER JOIN village AS v ON v.village_id = h.village_id

WHERE

pa.labor_date IS NOT NULL

AND pa.post_labor_service1_date IS NULL

OR pa.post_labor_service2_date IS NULL

OR pa.post_labor_service3_date IS NULL

#==============

ตัวอย่าง

pname person_name วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ตรวจหลังคลอด1 ตรวจหลังคลอด2 ตรวจหลังคลอด3
นาง โท xxx
น.ส. นกน้อย xxx 2010-02-19 2010-04-05
นาง เสาวลักษณ์ xxx 2010-04-14 2010-04-19 2010-04-23
น.ส. วันเพ็ญ xxx 2010-03-26 2010-03-29 2010-04-05
นาง จำนงค์ xxx 2009-12-14 2010-01-25