สารบัญ

labor1

โครงสร้างแฟ้มLABOR

หมายถึง ข้อมูลประวัติการคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และหญิงคลอดผู้มารับบริการ ประกอบด้วย
             1) หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
             2) หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ที่มาใช้บริการคลอด
หมายเหตุ
              - เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ต าบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
              - ข้อมูลประวัติการคลอด และตรวจหลังคลอด ที่สถานพยาบาลอื่นให้บริการกับหญิงคลอดที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ
              - การคลอด 1 ครั้ง จะมี 1 record หากมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของการคลอดครั้งเดียวกัน จะต้องเปลี่ยนแปลงใน record เดิม
ของการคลอดครั้งนั้น

การจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง ให้ส่งครั้งเดียวเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลครบทุกกิจกรรมในแฟ้ม

/*LMP วันแรกของการมีประจ าเดือน ครั้งสุดท้าย ผิดพลาด*/

SET @date1 = '2012-10-01',@date2 = '2017-09-30';

SELECT

p.pname,

CONCAT(p.fname, SPACE(1), p.lname) AS 'patient_name',

pa.anc_register_date, pa.lmp AS LMP,

pa.pre_labor_service1_date 'วันที่ anc1',

pa.labor_date

FROM

person_anc AS pa

LEFT JOIN person AS p   ON p.person_id = pa.person_id

WHERE pa.lmp > pa.pre_labor_service1_date

AND pa.labor_date BETWEEN @date1   AND @date2

#==================

ตัวอย่าง

pname patient_name anc_register_date LMP วันที่ anc1 labor_date
น.ส. นุจรี ศรีเมือง 4/5/2016 12/8/2015 10/1/2014 4/5/2016