พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการ
ฮิต: 470

DRUG_OPD

DRUG OPD

โครงสร้าง แฟ้ม DRUG_OPDDRUG_OPD

/*DIDSTD_error ตรวจสอบ รหัสยา 24 หลัก*/

/*! set names utf8*/;

SELECT

drugitems.icode,

drugitems.`name`,

drugitems.strength,

drugitems.istatus,

drugitems.did,

length(drugitems.did)as'l'

FROM drugitems

WHERE istatus = 'Y'

AND (LEFT(drugitems.did,5)=99999

or length(drugitems.did)<>24 or drugitems.did='' )

#=================

ตัวอย่าง

icode name strength istatus did
1520022 Fuller Earth 0 Y
1520120 K. Permanganate ด่างทับทิม 0 Y
1560013 ครีมบัวบก [XENTELLA Cream] 7 % Y
1560014 Morphine Syrup 10 mg/5ml Y

/*รายการ ยาที่ไม่เชื่อมโยง Visit (service)*/

set @date1 ='2016-01-01',@date2='2016-01-10';/*เปลี่ยน '2013-07-13' ตามต้องการ*/

#-------------------

SELECT

os.vn,

IF(o.hn is not null,concat(p.fname,space(1),p.lname),'ไม่พบvisit')as'patient',

os.rxdate,

os.icode,

o.vn as 'ovst_vn'

from opitemrece_summary as os

left outer JOIN ovst as o on o.vn = os.vn

left JOIN patient as p on p.hn =o.hn

where rxdate BETWEEN @date1 and @date2

and o.vn is null ;

#==========

ตัวอย่าง

vn patient rxdate icode ovst_vn
590101060001 ไม่พบvisit 2016-01-01 3120005
590101060001 ไม่พบvisit 2016-01-01 3150011
590102080349 ไม่พบvisit 2016-01-02 3120005
590102080309 ไม่พบvisit 2016-01-02 3120005