สารบัญ

/*ค้นหารหัสสิทธิ 00 ที่ไม่มีในมาตรฐาน*/

SELECT

p.cid,p.pname,concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'person_name',p.house_regist_type_id as 'type_area',p.pttype,pit.`name`,pit.pttype_std_code

from person as p

left JOIN pttype as t on t.pttype = p.pttype

LEFT OUTER JOIN provis_instype as pit on pit.`code` = t.nhso_code

WHERE

pit.pttype_std_code is null

#===========

ตัวอย่าง

cid pname person_name type_area pttype pttype_std_code
8888888888888 นาย สมัย xxx 4
8888888888888 น.ส. พาขวัญ xxx 1
8888888888888 นาย สุรศักดิ์ xxx 1
8888888888888 นาง อลิศรา xxx 1

/*service error provis_instype

-- สิทธิ รักษาไม่่ตรงมาตรฐาน

*/

set @date1 ='2016-10-01',@date2 = '2018-09-30';

SELECT o.vstdate,o.vn,

p.pname,

CONCAT( p.fname, SPACE( 1 ), p.lname ) AS 'person_name',

p.pttype ,pit.pttype_std_code,t.name

FROM

ovst AS o

INNER JOIN patient AS p ON p.hn = o.hn

inner JOIN pttype AS t ON t.pttype = o.pttype

LEFT OUTER JOIN provis_instype AS pit ON pit.`code` = t.nhso_code

WHERE o.vstdate between @date1 and @date2

and pit.pttype_std_code IS NULL

#------------------------------

vstdate vn pname person_name pttype pttype_std_code name
1 ตุลาคม 2559 591001215027 นาย สิทธิศักดิ์ xxx 1 สิทธิประกันสังคม(ยมราช)
1 ตุลาคม 2559 591001090239 น.ส. ฐิติพร xxx 0 ชำระเงินเอง
1 ตุลาคม 2559 591001214228 นาง สมพร xxx 0 ชำระเงินเอง
1 ตุลาคม 2559 591001194127 นาย สวัสดิ์ xxx 77 ชำระเงินเอง
1 ตุลาคม 2559 591001213041 นาย นคร xxx 0 ชำระเงินเอง