สารบัญ

CARD

card

โครงสร้าง แฟ้ม CARD

/*CARD*/

/*ดู Mapping สิทธิ การรักษา มาตรฐานส่งออก */

SELECT

    IF(t.pttype IS NULL,'ไม่ได้map',t.pttype)AS pttype,

    t.`name`,

    t.isuse,

    t.nhso_code,

    p1.`code` AS 'instype',

    p1.pttype_std_code,

    p1.`name` AS 'provis_instype',

    t.pcode

FROM

    pttype AS t

RIGHT JOIN provis_instype AS p1 ON p1.`code` = t.nhso_code

#===================

ตัวอย่าง

pttype name isuse nhso_code instype pttype_std_code provis_instype pcode
95 บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 4 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ Y 95 95 100 บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 4 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ AE
96 ทหารพราน N 96 96 100 ทหารพราน UB
97 บุคคลในครอบครัวทหารของกรมสวัสดิการ 3 เหล่าทัพ N 94 94 100 ทหารผ่นศึกชั้น 4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทาน UB
98 บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 Y 98 98 100 บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 AE
99 บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ Y 72 72 100 ผู้มีรายได้น้อย AB
ไม่ได้map 37 8408 บุคคลที่มีสิทธิต่างด้าว ที่มีสิทธิ์อื่นๆ
ไม่ได้map 79 8100 ว่างงาน
ไม่ได้map 97 100 บุคคลในครอบครัวทหารของกรมสวัสดิการ 3 เหล่าทัพ

วิธีการ mapping รหัสสิทธิ (pttype.Nhso_code)

pttype

/*ค้นหา ผู้ที่ ไม่ได้บันทึก สิทธิ pttype ว่าง*/

SELECT

person.cid,person.pname,

CONCAT(person.fname,SPACE(1),person.lname) AS 'person_name',

person.nationality,person.house_regist_type_id,person.pttype

FROM

person

WHERE

nationality = '99'

AND house_regist_type_id IN ('1', '3')

AND pttype = ''

#==================

ตัวอย่าง

cid pname person_name nationality house_regist_type_id pttype
8888888888888 นาย จงรักษ์ xxx 99 1
8888888888888 นาย นคร xxx 99 1
8888888888888 นาง สาลี่ xxx 99 1
8888888888888 น.ส. พาขวัญ xxx 99 1