สารบัญ

 

/*ผู้ป่วย จมน้ำ */

SET @date1 ='2016-10-01',@date2 ='2017-12-31';

SELECT o.vstdate,IF(p.patient_hn IS NOT NULL

,CONCAT(p.fname,SPACE(1),p.lname),"ยังไม่นำเข้าบัญชี 1")AS'person_name',o.hn,t.full_name

,TIMESTAMPDIFF(YEAR,e.birthday,o.vstdate)AS 'age_y'

,p.death ,p.house_regist_type_id AS'type_area',o.icd10,o.diagtype,CONCAT(d.fname,SPACE(1),d.lname) AS "ผู้บันทึก"

FROM ovstdiag o

INNER JOIN doctor d ON d.code = o.doctor

INNER JOIN patient e ON e.hn = o.hn

INNER JOIN thaiaddress t ON t.addressid = e.addressid

LEFT JOIN person p ON p.patient_hn = o.hn

WHERE o.vstdate   BETWEEN @date1 AND @date2

AND o.icd10 BETWEEN 'W65' AND 'W749'

#----------------

ตัวอย่าง

vstdate person_name hn full_name age_y death type_area icd10 diagtype ผู้บันทึก
19/3/2017 MYO WIN LATT(ยู) xxx 67289 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 39 N 4 W6912 5 ภาณุมาศ xxxx
28/4/2017 ยังไม่นำเข้าบัญชี 1 64710 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 48 null null W7418 5 เมตตา xxxx
17/10/2017 บุญชู xxx 12361 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 82 N 4 W7489 5 เมตตา xxxx