สารบัญ

CHARGE_OPD

CHARGE OPD

โครงสร้าง CHARGE_OPD

หมายถึง ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการส าหรับผู้ป่วยนอกผู้มารับบริการ ประกอบด้วย

1) ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ

2) ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

หมายเหตุ

- ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบ

- ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการ 1 รายการ จะมี 1 record ซึ่งจ าแนกตามหมวดค่าบริการและรหัสรายการค่าบริการ หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ

จะมีมากกว่า 1 record ในการรับบริการครั้งเดียวกัน โดยอาจจะจ าแนกตามการใช้สิทธิการรักษาด้วย หากรายการค่าบริการ 1 รายการ ต้องใช้มากกว่า1 สิทธิ ก็จะมีมากกว่า 1 record ส าหรับรายการค่าบริการ 1 รายการ

- ข้อมูลค่าใช้จ่ายรวม และการจ่ายเงินรวม ของการใช้บริการแต่ละครั้ง อยู่ในแฟ้ม SERVICE

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มบริการ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

CHARGEITEM ไม่ตรงตาม มาตรฐาน

ตารางมาตรฐาน ค่าใช้จ่าย คือ provis_instype

update new provis_instype

รหัสหมวดของค่าบริการ
รหัสที่ใช้บันทึก รายละเอียด
01 ค่าห้องและค่าอาหาร
02 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
03 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ)
04 ค่ายากลับบ้าน
05 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
06 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
07 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
08 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
09 ค่าตรวจวินิฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
11 ค่าทำหัตถการและวิสัญญี
12 ค่าบริการทางการพยาบาล
13 ค่าบริการทางทันตกรรม
14 ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู
15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
16 ค่าบริการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง
17 ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ
18 ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์

/*Pttype รหัสค่าใช้จ่าย Mapping รหัสสิทธิ ผิด */

select t.pttype,t.isuse,t.nhso_code ,v.code

from pttype t

left join provis_instype v on v.code = t.nhso_code

where t.isuse = 'y' and v.code is null

#=============================

ตัวอย่าง

pttype isuse nhso_code code
0 Y 99
1 Y S1
39 Y S1
50 Y 30
51 Y 31
52 Y 32
53 Y 33
54 Y 34
55 Y 35
56 Y 36

nhso_code 99,S1 เป็นรหัสไม่มีใน code ของ provis_instype

miss pttype

/*CHARGEITEM ไม่ตรงตาม มาตรฐาน*/

/*set istatus y and mapping income รหัสยา*/

SELECT

drugitems.icode,
drugitems.name,
drugitems.income,
drugitems.istatus

from drugitems

WHERE income not in ('03','17');

#===========

ต้วอย่าง

icode name income istatus
1520121 Povidone Iodine Sol Y
1550020 Moxifloxacin [Avelox] TAB Y
1590010 ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม Y
1900080 Povidone Iodine Sol Y