สารบัญ

 

/* service ผู้ที่เสียชีวิตแล้ว เกิน 60 วัน */

SELECT o.vstdate,date(d.ddeath)as 'วันที่ตาย',

timestampdiff(day,d.ddeath,o.vstdate)as 'ตายมาแล้ว..วัน',

p.pname,concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'person',s.name as 'สถานะหลังตรวจ'

FROM provis_death d

INNER JOIN patient p ON p.cid = d.cid

INNER JOIN ovst o ON o.hn =p.hn

inner join ovstost s on s.ovstost =o.ovstost

WHERE timestampdiff(day,d.ddeath,o.vstdate)>60

#-----------------

ตัวอย่าง

vstdate วันที่ตาย ตายมาแล้ว..วัน pname person สถานะหลังตรวจ
4/10/2012 7/3/2010 942 นาย ลือชัย xxx รอผลตรวจ
15/9/2010 13/5/2010 125 นาง มะปราง xxx รอผลตรวจ
21/10/2011 17/4/2011 187 นาง จำเนียร xxx รอรับยา
11/11/2011 17/4/2011 208 นาง จำเนียร xxx ตรวจแล้ว
8/1/2013 17/4/2011 632 นาง จำเนียร xxx รอรับยา
24/1/2013 17/4/2011 648 นาง จำเนียร xxx Admit แผนกอายุรกรรม