สารบัญ

 

/*Visit no diag*/

SET @date1 ='2015-10-01',@date2 = '2017-09-30';

SELECT

ovst.vstdate

, patient.pname

, CONCAT(patient.fname ,SPACE(1), patient.lname)AS patient_name

,ovst.diag_text

, ovstdiag.icd10,ovstost.name AS ovstost

FROM

hos.ovst

INNER JOIN ovstost

ON ovstost.ovstost =ovst.ovstost

LEFT JOIN hos.ovstdiag

ON (ovst.vn = ovstdiag.vn)

INNER JOIN hos.patient

ON (patient.hn = ovst.hn)

WHERE ovstdiag.icd10 IS NULL

AND ovst.vstdate BETWEEN @date1 AND @date2

ORDER BY ovst.vstdate ASC;

ตัวอย่าง

vstdate pname patient_name diag_text icd10 ovstost
2015-10-09 นาย ชวลิต xxx รอผลตรวจ
2015-10-09 น.ส. เบ็ญจมาศ xxx รอผลตรวจ
2015-10-09 น.ส. สุวรรณี xxx รอผลตรวจ
2015-10-09 นาย ธวัช xxx รอผลตรวจ

/*service เกิดทีหลัง จำหน่าย */

select p.discharge_date,

o.vstdate as 'วันมารักษา',

p.pname,concat(p.fname,space(1),p.lname)as'person_name',

o.diag_text,d.icd10,i.name

from ovst o

inner join person p on p.patient_hn = o.hn

left join ovstdiag d on d.vn = o.vn

left join icd101 i on i.code = d.icd10

where p.discharge_date < o.vstdate

#------------

ตัวอย่าง

discharge_date วันมารักษา pname person_name diag_text icd10 name
6/3/2015 12/7/2015 นาง กุ่ย xxx null Z123 Special screening examination for neoplasm of breast
4/12/2011 20/12/2011 นาย มงคลชัย xxx null null null
22/12/2011 23/12/2011 นาง สาคร xxx null Z027 Issue of medical certificate
27/4/2016 29/9/2016 นาง วรรณดี xxx null null null
27/4/2016 22/12/2016 นาง วรรณดี xxx null 9920 null