สารบัญ

/*ไม่มีสิทธิใดๆ ดูจากแต่ละ visit */

SET @date1 ='2013-10-01',@date2= '2016-09-30';

/*ovst.vstdate BETWEEN

concat(year(CURDATE())-1,'-','10-01')

AND concat(year(CURDATE()),'-','09-30')*/

SELECT

ovst.vstdate,

patient.pname,

CONCAT(patient.fname,SPACE(1),patient.lname)AS patient_name,

ovst.vsttime,

provis_instype.`code`AS 'รหัสสิทธิ',

provis_instype.`name`AS 'สิทธิ',

provis_instype.pttype_std_code

FROM

ovst

INNER JOIN patient ON patient.hn = ovst.hn

LEFT OUTER JOIN pttype

ON pttype.pttype = ovst.pttype

LEFT JOIN provis_instype

ON provis_instype.code = pttype.nhso_code

WHERE

ovst.vstdate BETWEEN @date1 AND @date2

AND ovst.pttype IS NULL

#=================

ตัวอย่าง

vstdate pname patient_name รหัสสิทธิ สิทธิ pttype_std_code
2015-12-09 นาง เพ็ญแข xxxx

/*ผู้มารับริการ type 3 , 4 ที่เชื่อมโยง กับ person , address หรือไม่*/

SET @date1 ='2015-03-01'; #วันที่รับบริการเปลี่ยน '2015-03-01'ตามต้องการ

SET @date2 ='2015-03-01';

SELECT

MIN(s.vstdate) AS 'visit_date',

p.pname,

CONCAT(p.fname, SPACE(1), p.lname) AS 'person_name',

TIMESTAMPDIFF(YEAR, p.birthdate, s.vstdate) AS 'age',

p.house_regist_type_id AS 'type_area',

IF(pa.addrpart IS NULL,'null',pa.addrpart ) AS 'address',

IF(pa.moopart IS NULL,'null',pa.moopart) AS 'moo',

IF(pa.tmbpart IS NULL,'null',pa.tmbpart ) AS 'tumbol',

IF(pa.amppart IS NULL,'null',pa.amppart ) AS 'ampur',

IF(pa.chwpart IS NULL,'null',pa.chwpart ) AS 'changwat',

IF(hs.house_subtype_id IS NULL,'null',hs.house_subtype_name) AS 'ประเภทบ้าน',

DATE(p.last_update ) AS last_update

FROM

ovst AS s

LEFT JOIN person AS p

ON p.patient_hn = s.hn

INNER JOIN house AS h

ON h.house_id = p.house_id

LEFT OUTER JOIN person_address AS pa

ON pa.person_id = p.person_id

LEFT JOIN house_subtype AS hs

ON hs.house_subtype_id = h.house_subtype_id

WHERE s.vstdate BETWEEN @date1

AND @date2

AND p.house_regist_type_id IN ('3', '4')

GROUP BY s.hn

#===================

ตัวอย่าง

visit_date pname person_name age type_area address moo tumbol ampur changwat ประเภทบ้าน last_update
2015-03-01 นาง เจริญศรี xxxx 53 4 null null null null null บ้านเดี่ยว บ้านฝด 2017-04-12
2015-03-01 น.ส. เปรมจิต xxxx 37 4 null null null null null บ้านเดี่ยว บ้านฝด 2017-01-31
2015-03-01 นาง อารีย์ xxxx 54 4 null null null null null บ้านเดี่ยว บ้านฝด 2017-04-18
2015-03-01 น.ส. ลูกจันทร์ xxxx 38 4 null null null null null บ้านเดี่ยว บ้านฝด 2017-04-20
2015-03-01 น.ส. อุดม xxxx 50 4 null null null null null บ้านเดี่ยว บ้านฝด 2017-03-29