สารบัญ

โครงสร้าง แฟ้ม service

/*service death*/

select o.vstdate,p.pname,concat(p.fname,space(1),p.lname) as person_name ,p.death,p.discharge_date

from ovst o

inner join person p on p.patient_hn = o.hn

inner join deathperson d on d.cid = p.cid

where d.death_date < o.vstdate

#================

/*LOCATION ที่ตั้งของที่อยู่ผู้รับบริการ 1 = ในเขตรับผิดชอบ, 2 = นอกเขตรับผิดชอบ มาจากความเชื่อมโยง ระหว่าง แฟ้ม person (บัญชี 1 ต้องนำผู้ป่วยเข้า บัญชี 1)

กับแฟ้ม ovst field ที่ เก็บ สถานะ คือ house_regist_type_id */

/*เรียกดู house_regist_type_id */

SELECT

house_regist_type.house_regist_type_id,

house_regist_type.house_regist_type_name,

house_regist_type.export_code

FROM

house_regist_type

#===============

ตัวอย่าง

house_regist_type_id house_regist_type_name export_code
0 มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ 5
1 1-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง 1
2 2-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง 2
3 3-มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 3
4 4-ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและเข้ามารับบริการ 4

/*TYPEIN มีรหัสไม่ตรงมาตรฐาน ดู ovstist*/

/*1 = มารับบริการเอง, 2 = มารับบริการตามนัดหมาย,

3 = ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น,

4 = ได้รับการส่งตัวจากบริการ EMS */

SELECT * from ovstist;

#======================

ตัวอย่าง

name ovstist export_code
นัดมา 2 2
นัดมาทำแผล 7 2
มาเอง (ห้องบัตร) 1 1
รับต่อจาก Emergency Room 5 1
รับต่อจาก ห้องคลอด 6 1
รับต่อจากสถานพยาบาลอื่น 4 1
รับต่อจากห้องตรวจโรค 3 1

/*1 = จำหน่ายกลับบ้าน, 2 = รับไว้รักษาต่อในแผนกผู้ป่วยใน,3 = ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น

, 4 = เสียชีวิต, 5 = เสียชีวิตก่อนมาถึงสถานพยาบาล, 6 = เสียชีวิตระหว่างส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น

,7= ปฏิเสธการรักษา, 8 = หนีกลับ*/

/*TYPEOUT add == field export_code */

select o.name,o.name,o.export_code,o.item_no from ovstost o

#===============

ตัวอย่าง

name name export_code item_no
รอผลตรวจ รอผลตรวจ 1
Admit แผนกอายุรกรรม Admit แผนกอายุรกรรม 2
Admit แผนกศัลยกรรม Admit แผนกศัลยกรรม 2
Admit แผนกสูติกรรม Admit แผนกสูติกรรม 2
Admit แผนกนรีเวชกรรม Admit แผนกนรีเวชกรรม 2
Admit แผนกกุมารเวชกรรม Admit แผนกกุมารเวชกรรม 2
Admit แผนกโสตนาสิก Admit แผนกโสตนาสิก 2
Admit แผนกจักษุ Admit แผนกจักษุ 2
Admit แผนกศัลยกรรมกระดูก Admit แผนกศัลยกรรมกระดูก 2
Admit แผนกจิตเวช Admit แผนกจิตเวช 2
Admit แผนกรังสีวิทยา Admit แผนกรังสีวิทยา 2
Admit แผนกทันตกรรม Admit แผนกทันตกรรม 2
Admit แผนกอื่นๆ Admit แผนกอื่นๆ 2
Admit แผนกอุบัติเหตุ Admit แผนกอุบัติเหตุ 2
Admit สังเกตุอาการ Admit สังเกตุอาการ 2
ตายที่แผนกผู้ป่วยนอก ตายที่แผนกผู้ป่วยนอก 4
ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น 3
ตรวจรักษาที่แผนกส่งเสริมสุขภาพ ตรวจรักษาที่แผนกส่งเสริมสุขภาพ 1
ตรวจรักษาที่แผนก ตรวจรักษาที่แผนก 1
ตรวจรักษาที่ห้อง ER ตรวจรักษาที่ห้อง ER 1
รอรับยา รอรับยา 1
ตรวจแล้ว ตรวจแล้ว 1