สารบัญ

person

person

แฟ้ม person

/*patient not in person */

SELECT e.`hn`,e.`cid`,e.`pname`

,concat( e. `fname`, space( 1), e.lname)as 'patient_name'

, e. birthday

FROM patient AS e

left join person as p on p. cid = e . cid

where

p. person_id is null

and e . chwpart = '72'

and e . cid is not null

#===========

ตัวอย่าง

hn cid pname patient_name birthday
98134 8888888888888 นาง อรอนงค์ xxx 7/3/1970
55809 8888888888888 นาง พิมพ์ใจ xxx 19/10/1961
101671 8888888888888 นาง ดวงหทัย xxx 1/1/1942
98389 8888888888888 นาย วัศพล xxx 27/5/1993
96137 8888888888888 ด.ช. รัตนวิช xxx 26/3/2000

/*Check Pname ตรวจสอบคำนำหน้่าไม่อยู่ในมาตรฐาน*/

SELECT cid,patient_hn AS hn

,pname

,concat(fname,space(1),lname) as 'person_name'

,sex

,birthdate

FROM person p

LEFT JOIN provis_pname pr ON pr.provis_pname_short_name = p.pname

WHERE pr.provis_pname_short_name IS NULL UNION

SELECT cid,hn,pname

,concat(fname,space(1),lname) as 'person_name'

,sex

,birthday AS birthdate

FROM patient pp

LEFT JOIN provis_pname pr ON pr.provis_pname_short_name = pp.pname

WHERE pr.provis_pname_short_name IS NULL;

#===========

ตัวอย่าง

cid hn pname person_name sex birthdate
8888888888888 0051955 พันจ่าเอก ภิรมย์ xxx 1 1965-05-01
8888888888888 0003456 ว่าที่ ร.ต.ญ ปิยะทิพย์ xxx 2 1988-09-14
8888888888888 0100666 นางสาว กนกรส xxx 2 1984-05-14
8888888888888 0041446 ว่าที่ ร.ต.ญ พรพิมล xxx 2 1988-11-03

/*ใช้ตรวจสอบคำนำหน้าว่ามีหรือไม่*/

set @a = 'นาง';

SELECT

p.patient_hn,p.cid,p.pname

,concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'person_name'

,p.sex

,'person'as 'table'

FROM

person AS p

WHERE p.pname = @a

union

SELECT

pt.hn,pt.cid,pt.pname

,concat(pt.fname,space(1),pt.lname)as 'person_name'

,pt.sex

,'patient'as 'table'

FROM

patient AS pt

WHERE

pt.pname = @a ;

#==================

ตัวอย่าง

patient_hn cid pname person_name sex table
47 8888888888888 นาง ภัทรทิรา xxx 2 person
48 8888888888888 นาง สุรีย์พร xxx 2 person
54 8888888888888 นาง มาลี xxx 2 person
57 8888888888888 นาง ศิริรัตน์ xxx 2 patient
97 8888888888888 นาง เบ็ญจวรรณ xxx 2 patient