สารบัญ

/*ไม่บันทึกสถานที่คลอด*/

SELECT

p.pname,

CONCAT(p.fname, SPACE(1), p.lname) AS 'child_name',

pl.person_labour_place_name,

l.labour_hospcode

FROM

person_labour AS l

LEFT JOIN

person_labour_place AS pl ON pl.person_labor_place_id = l.person_labour_place_id

INNER JOIN

person AS p ON p.person_id = l.person_id

WHERE

l.labour_hospcode IS NULL

#===============

ตัวอย่าง

pname child_name person_labour_place_name labour_hospcode
ด.ญ. วาสนา xxx โรงพยาบาล
ด.ช. ธนภัทร xxx โรงพยาบาล
ด.ญ. สุชาดา xxx
ด.ช. รณชัย xxx

/*Labour not relate anc ลูกที่มี cid_แม่ ที่แม่ไม่มีในบัญชี 2 */

SELECT

p.pname,

CONCAT(p.fname,space(1),p.lname) as 'child_name',

p.mother_cid,

CONCAT(pm.fname,SPACE(1),pm.lname) AS 'mother_name'

FROM

person_labour AS pl

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = pl.person_id

LEFT JOIN person AS pm ON pm.cid = p.mother_cid

WHERE

pm.cid NOT IN (SELECT

p2.cid

FROM

person_anc AS pa

INNER JOIN

person AS p2 ON p2.person_id = pa.person_id)

#=================

ตัวอย่าง

pname child_name mother_cid mother_name
ด.ญ. พัชญ์พิชา ccc 8888888888888 อภิชญาณ์พัส xxx
ด.ญ. ปภัสสร ccc 8888888888888 ชฎาพร xxx
ด.ญ. หนึ่งฤทัย ccc 8888888888888 บานเย็น xxx
ด.ญ. น้ำหวาน ccc 8888888888888 น้ำผึ้ง xxx

/*Chaild ot relate mother ลูกที่ไม่มี cid แม่*/

SELECT

p.pname,

CONCAT(p.fname, SPACE(1), p.lname) AS 'child_name',

p.mother_cid,

CONCAT(pm.fname, SPACE(1), pm.lname) AS 'mother_name'

FROM

person_labour AS pl

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = pl.person_id

LEFT JOIN person AS pm ON pm.cid = p.mother_cid

WHERE

pm.cid IS NULL

#==============

ตัวอย่าง

pname child_name mother_cid mother_name
ด.ช. ธัญญ์พัฒน์ xxx
ด.ญ. รุจิรา xxx
ด.ช. ธนกฤต xxx
ด.ญ. สโรชา xxx
ด.ญ. ธัญชนก xxx

anc mcid

/*ผู้ชายฝากครรภ์*/

SELECT

p.pname

,concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'mother'

,sex.name

,pa.anc_register_date,pa.pre_labor_service1_date

,pa.pre_labor_service2_date

,pa.pre_labor_service3_date

,pa.pre_labor_service4_date

FROM person_anc AS pa

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = pa.person_id

inner join sex on sex.code = p.sex

where p.sex =1

#===========

ตัวอย่าง

pname mother name anc_register_date pre_labor_service1_date pre_labor_service2_date pre_labor_service3_date pre_labor_service4_date
นรต. วิลาวัลย์ xxx ชาย 2009-12-16 2009-11-17 2009-12-16 2010-03-09 2010-04-20