สารบัญ

/*วันที่ดูแลหลังคลอด มาก่อนวันที่คลอด*/

SELECT

p.pname,

concat(p.fname,space(1), p.lname) AS 'person_name',

pa.preg_no AS 'ครรภ์ที่',

pa.labor_date AS 'วันคลอด',

pa.post_labor_service1_date AS 'ดูแลหลังคลอดครั้งที่1',

pa.edc AS 'กำหนดคลอด'

FROM

person_anc AS pa

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = pa.person_id

WHERE

post_labor_service1_date < labor_date

OR (

post_labor_service2_date < labor_date

OR post_labor_service3_date < labor_date

)

ORDER BY

p.person_id,

pa.labor_date

#===================

ตัวอย่าง

pname person_name ครรภ์ที่ วันคลอด ดูแลหลังคลอดครั้งที่1 กำหนดคลอด
นาง ศรีนวน xxx 3 23/5/2010 24/5/2010 25/5/2010
น.ส. รถสุคล xxx 2 30/5/2010 21/5/2010 10/5/2010
น.ส. จินตนา xxx 2 4/5/2010 5/4/2010 22/4/2010
น.ส. วาสนา xxx 4 17/8/2010 16/8/2010 23/8/2010

/*ยานี้ใช้ในโครงการให้ยาเสริมไอโอดีน */

SELECT

icode,NAME,dosageform

,show_notify_text

FROM

drugitems

WHERE

istatus = 'Y'

AND DID IN (

'201120320037726221781506',

'201110100019999920381199',

'101110000003082121781506',

'201110100019999920381341',

'201110100019999921881341');

#=======================

ตัวอย่าง

icode NAME dosageform show_notify_text
1540001 Triferdine TABLETS ยานี้ใช้ในโครงการให้ยาเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรเท่านั้น
1540002 Iodine GPO tab TABLETS ยานี้ใช้ในโครงการให้ยาเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เฉพาะรายที่เป็นโรคทาลาสซีเมียเท่านั้น

/*เรียกดูประวัติการรับยาเสริมไอโอดีน สตรีที่ฝากครรภ์*/

SET @date1 = '2013-01-01' ,@date2 := '2013-12-31';

#SET @Hnanc = '0055886';

SELECT

p.pname

,concat(p.fname,space(1),p.lname)as'mother_name'

,icode,qty as'จำนวน',vstdate

FROM

opitemrece

inner join patient as p on p.hn =opitemrece.hn

WHERE

icode In (

SELECT

icode

FROM

drugitems

WHERE

istatus = 'Y'

AND DID IN (

'201120320037726221781506',

'201110100019999920381199',

'101110000003082121781506',

'201110100019999920381341',

'201110100019999921881341')

)

AND vstdate BETWEEN @date1

AND @date2

#AND hn =@Hnanc;

#====================

ตัวอย่าง

pname mother_name icode จำนวน vstdate
น.ส. นุสรา ตรงดี 1540001 1 24/7/2013
น.ส. ธัญญาลักษณ์ รัตนชาติชน 1540001 1 12/2/2013
น.ส. ธิดา ทองรอด 1540001 1 30/10/2013
น.ส. กาญจนา หนองบัว 1540001 1 15/10/2013