สารบัญ

ตัวอย่าง

cid pname mother_name anc_result precare_date ครรภ์ที่
8888888888888 น.ส. ธนะนันท์ xxx 31 8/10/2014 1
8888888888888 น.ส. ธนะนันท์ xxx 32 15/10/2014 1
8888888888888 น.ส. สุนิสา xxx 0 8/12/2014 1
8888888888888 น.ส. ชนาทิพย์ xxx 0 24/6/2014 1

/*error AN1142 anc result กรณีบริการที้อื่น */

/*หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง */

SELECT

p.pname,

concat(p.fname,space(1),p.lname) AS ptname,

a.labor_date,a.post_labor_service1_date,

a.post_labor_service2_date,

a.post_labor_service3_date

from person_anc a

left outer join person p on p.person_id = a.person_id

left outer join house h on h.house_id = p.house_id

left outer join village v on v.village_id = p.village_id

left outer join labor_status ats on ats.labor_status_id = a.labor_status_id

left outer join thaiaddress t on t.addressid = v.address_id

where v.village_name not like 'นอกเขต%'

and (a.discharge <> 'Y' or a.discharge IS NULL)

and a.post_labor_service1_date > a.labor_date

and a.post_labor_service2_date >a.post_labor_service1_date

and a.post_labor_service3_date > a.post_labor_service2_date

order by v.village_moo

#=========================

/*ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณท์  เฉพาะที่ สถานบริการอื่น */

SELECT

p.pname,

concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'mother_name',

p.cid,

pop.person_anc_id,

Sum(

IF (precare_no = '1',

precare_no,0)

) AS ANCNO_1,

Sum(

IF (precare_no = '2',

precare_no,0)

) AS ANCNO_2,

Sum(

IF (precare_no = '3',

precare_no,0)

) AS ANCNO_3,

Sum(

IF (precare_no = '4',

precare_no,0)

) AS ANCNO_4,

Sum(

IF (precare_no = '5',

precare_no,0)

) AS ANCNO_5

FROM

person_anc_other_precare AS pop

INNER JOIN person_anc AS pa

ON pa.person_anc_id = pop.person_anc_id

INNER JOIN person AS p

ON p.person_id = pa.person_id

GROUP BY

pop.person_anc_id

HAVING

Sum(

IF (precare_no = '1',

precare_no,0)

) = '1'

AND Sum(

IF (precare_no = '2',

precare_no,0)

) = '2'

AND Sum(

IF (precare_no = '3',

precare_no,0)

) = '3'

AND Sum(

IF (precare_no = '4',

precare_no,0)

) = '4'

AND Sum(

IF (

precare_no = '5',

precare_no,0)

) = '5'

#===================

ต้วอย่าง

pname

mother_name

cid

person_anc_id

ANCNO_1

ANCNO_2

ANCNO_3

ANCNO_4

ANCNO_5

น.ส.

สุวิมล xxx

1721000048847

2700

1

2

3

4

5

น.ส.

พรทิพย์ xxx

1100700531812

2704

1

2

3

4

5

น.ส.

นารถนภา xxx

1720800114231

2777

1

2

3

4

5

น.ส.

นิตยา xxx

1720800017139

3740

1

2

3

4

5