สารบัญ

/*GA อายุครรภ์ ผิดพลาด */

SELECT

pa.anc_register_date,

p.pname,

concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'person_name',

pa.preg_no,

pa.current_preg_age as 'GA อายุครรภ์'

FROM

person_anc AS pa

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = pa.person_id

INNER JOIN house as h on h.house_id =p.house_id

INNER JOIN village as v on v.village_id = h.village_id

WHERE pa.current_preg_age not BETWEEN '1'

and '48' or pa.current_preg_age is null

ORDER BY v.village_id;

#=================

ตัวอย่าง

anc_register_date pname person_name preg_no GA อายุครรภ์
21/2/2012 นาง พรรณพร xxx 2 -5846
4/12/2012 น.ส. สุพัตรา xxx 2 -5885
17/7/2012 น.ส. สุพรรษา xxx 2 -64
27/12/2016 น.ส. ฐิติพร xxx 3 -6096
11/10/2016 น.ส. วนิดา xxx 0

/*ANCRESULT   ผลการตรวจ1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 9 = ไม่ทราบ */

ancresult

/*ANCRESULT  ผลการตรวจ  1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 9 = ไม่ทราบ */

/*error AN1142 anc result กรณีบริการที้อื่น */

SELECT

person.cid,

person.pname,

concat(person.fname,space(1),person.lname) AS 'mother_name',

pp.anc_result,

pp.precare_date,

person_anc.preg_no as 'ครรภ์ที่'

FROM

person_anc_other_precare AS pp

LEFT JOIN person_anc

ON person_anc.person_anc_id = pp.person_anc_id

LEFT JOIN person

ON person.person_id = person_anc.person_id

WHERE

      anc_result NOT IN ('1', '2', '9')

#==========================