สารบัญ

ancB2

โครงสร้าง แฟ้ม ANC

ancg

 

/*GRAVIDA ครรภ์ที่ ผิดพลาด*/

SELECT

person_anc.anc_register_date,

person.pname,

concat(person.fname,    space(1),person.lname)as 'person_name',

person_anc.preg_no,

person_anc.lmp,

person_anc.edc,

person_anc.labor_date

FROM

person_anc

INNER JOIN person ON person.person_id = person_anc.person_id

WHERE

preg_no NOT BETWEEN 1

AND 15

OR preg_no IS NULL

#============

ตัวอย่าง

anc_register_date pname person_name preg_no lmp edc labor_date
19/1/2010 น.ส. บังอร xxx 10/5/2009 17/2/2010 29/1/2010
2/3/2010 น.ส. เกศินี xxx 28/11/2009 4/9/2010 12/9/2010
23/3/2010 นาง ปัทมา xxx 14/11/2009 21/8/2010
4/12/2010 น.ส. ลักขณา xxx 26/2/2010 3/12/2010 29/11/2010
9/2/2012 นาง พรนิพา xxx 20/5/2011 27/2/2012 9/2/2012

ANCNO1  ครั้งที่ 1 เมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์

ANCNO2  ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์

ANCNO3  ครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์

ANCNO4 ครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์

ANCNO5  ครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์

หมายเหตุ : กรณีอายุครรภ์ไม่อยู่ในช่วงของการฝากครรภ์ให้บันทึกเฉพาะอายุครรภ์

บันทึกช่วงครรภ์ กรณีมาตรงช่วงการนัดฝากครรภ์เท่านนั้

ancno

ได้จากการคำนวน LMP กับ วันที่รับบริการ ANC (เครื่องคำนวนให้)