พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการ
ฮิต: 1776

ACCIDENT

ACCIDENTp

Load ACCIDENT

/*AETYPE  ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ */

SELECT

er.er_accident_type_id,

er.er_accident_type_name

FROM

er_accident_type er 

#==================================

ตัวอย่าง

er_accident_type_id er_accident_type_name
1 อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99)
2 พลัด ตก หรือหกล้ม (W00-W19)
3 สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ (W20-W49)
4 สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน (W50-W64)
5 การตกน้ำ จมน้ำ (W65-W74)
6 คุกคามการหายใจ (W75-W84)
7 สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสีและอุณหภูมิ (W85-W99)
8 สัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ (X00-X09)
9 สัมผัสความร้อน ของร้อน (X10-X19)
10 สัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช (X20-X29)
11 สัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ(X30-X39)
12 สัมผัสพิษและสารอื่นๆ (X40-X49)
13 การออกแรงเกิน (X50-X57)
14 สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด (X58-X59)
15 ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ (X60-X84)
16 ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ (X85-Y09)
17 บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา (Y10-Y33)
18 ดำเนินการตามกฎหมายหรือสงคราม (Y35-Y36)
19 ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา (Y34))

update er_accident_type โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2561

/*AEPLACE สถานที่เกิดอุบัติเหตุ */

SELECT

AEPLACE.accident_place_type_id,

AEPLACE.accident_place_type_name,

AEPLACE.export_code

FROM

accident_place_type AS AEPLACE

#=========================

ตัวอย่าง

accident_place_type_id accident_place_type_name export_code
1 ที่บ้าน หรืออาคารที่พัก 01
2 ในสถานที่ทำงาน ยกเว้นโรงงานหรือก่อสร้าง 02
3 ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริเวณก่อสร้าง 03
4 ภายในอาคารอื่นๆ 04
5 ในสถานที่สาธารณะ 05
6 ในชุมชนและไร่นา 06
7 บนถนนสายหลัก 07
8 บนถนนสายรอง 08
9 ในแม่น้ำลำคลอง หนองน้ำ 09
10 ในทะเล 10
11 ในป่า/ภูเขา 11
98 อื่นๆ 98
99 ไม่ทราบ 99


update accident TYPEIN_AE 2016

/*TYPEIN_AE ประเภทการมารับบริการกรณี อุบัติเหตุฉุกเฉิน*/

SELECT

TYPEIN_AE.visit_type,

TYPEIN_AE.visit_name,

TYPEIN_AE.export_code

FROM

er_nursing_visit_type AS TYPEIN_AE

#===================

ตัวอย่าง

visit_type visit_name export_code
1 มารับบริการเอง 1
2 ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น 6
3 ได้รับการส่งตัวโดย First responder 2
4 ได้รับการส่งตัวโดย BLS 3
5 ได้รับการส่งตัวโดย ILS 4
6 ได้รับการส่งตัวโดย ALS 5
7 อื่น ๆ 7
9 ไม่ทราบ 9

/*TRAFFIC ประเภทผู้บาดเจ็บ (อุบัติเหตุจราจร) 1= ผู้ขับขี่
, 2=
ผู้โดยสาร, 3= คนเดินเท้า
, 8=
อื่นๆ, 9= ไม่ทราบ */

SELECT

TRAFFIC.accident_person_type_id,

TRAFFIC.accident_person_type_name,

TRAFFIC.export_code

FROM

accident_person_type AS TRAFFIC

#===================

ตัวอย่าง

accident_person_type_id accident_person_type_name export_code
1 ผู้ขับขี่ 1
2 ผู้โดยสาร 2
3 คนเดินเท้า 3
8 อื่นๆ 8
9 ไม่ทราบ 9

/*VEHICLE ประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ */

/*01= จักรยานและสามล้อถีบ,

02= จักรยานยนต์, 03= สามล้อเครื่อง,

04= รถยนต์นั่ง/แท็กซี่, 05= รถปิกอัพ,

06= รถตู้, 07= รถโดยสารสองแถว,

08= รถโดยสารใหญ่

(รถบัสรถเมล์), 09= รถบรรทุก/รถพ่วง,

10= เรือโดยสาร 11= เรืออื่นๆ,

12= อากาศยาน, 98=อื่นๆ 99= ไม่ทราบ หมายเหตุ : เฉพาะอุบัติเหตุจราจร*/

/*VEHICLE ประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ */

SELECT

VEHICLE.accident_transport_type_id,

VEHICLE.accident_transport_type_name,

VEHICLE.export_code

FROM

accident_transport_type AS VEHICLE

#===================

ตัวอย่าง


accident_transport_type_id

accident_transport_type_name

export_code

1

จักรยานและสามล้อ

01

2

จักรยานยนต์,

02

3

สามล้อเครื่อง,

03

4

รถยนต์นั่ง/แท็ก

04

5

รถปิกอัพ

05

6

รถตู้

06

7

รถโดยสารสองแถว

07

8

รถโดยสารใหญ่(รถ

08

9

รถบรรทุก/รถพ่วง

09

10

เรือโดยสาร

10

11

เรืออื่นๆ

11

12

อากาศยาน

12

98

อื่นๆ

98

99

ไม่ทราบ

99


update accident_transport_type  ( VEHICLE )2061


/*ALCOHOL การดื่มแอลกอฮอลล์

1= ดื่ม, 2= ไม่ดื่ม,9= ไม่ทราบ */

SELECT

at.accident_alcohol_type_id,

at.accident_alcohol_type_name

FROM

accident_alcohol_type at

#===================

ตัวอย่าง

accident_alcohol_type_id accident_alcohol_type_name
1 ดื่ม
2 ไม่ดื่ม
9 ไม่ทราบ

/*NACROTIC_DRUG 1= ใช้,

2= ไม่ใช้, 9= ไม่ทราบ */

SELECT

NACROTIC_DRUG.accident_drug_type_id,

NACROTIC_DRUG.accident_drug_type_name

FROM

accident_drug_type AS NACROTIC_DRUG

#===================

ตัวอย่าง

accident_drug_type_id accident_drug_type_name
1 ใช้
2 ไม่ใช้
9 ไม่ทราบ

/*BELT การคาดเข็มขัดนิรภัย 1= คาด,
2=
ไม่คาด, 9= ไม่ทราบ */

SELECT

BELT.accident_belt_type_id,

BELT.accident_belt_type_name

FROM

accident_belt_type AS BELT

#===================

ตัวอย่าง

accident_belt_type_id accident_belt_type_name
1 คาด
2 ไม่คาด
9 ไม่ทราบ


/*HELMET การสวมหมวกนิรภัย 1= สวม,
2=
ไม่สวม, 9= ไม่ทราบ */

SELECT

HELMET.accident_helmet_type_id,

HELMET.accident_helmet_type_name

FROM

accident_helmet_type AS HELMET

#===================

ตัวอย่าง

accident_helmet_type_id accident_helmet_type_name
1 สวม
2 ไม่ได้สวม
9 ไม่ทราบ

/*AIRWAY การดูแลการหายใจ 1= มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง,

2= ไม่มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง ,3= ไม่จำเป็น,4 มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึงไม่เหมาะสม */

SELECT

AIRWAY.accident_airway_type_id,

AIRWAY.accident_airway_type_name

FROM

accident_airway_type AS AIRWAY

order by accident_airway_type_id

#------------

ตัวอย่าง

accident_airway_type_id accident_airway_type_name
1 มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง
2 ไม่มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง
3 ไม่จำเป็น
4 มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึงไม่เหมาะสม

/*STOPBLEED การห้ามเลือด*/

/*1= มีการห้ามเลือดก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการห้ามเลือดก่อนมาถึง , 3= ไม่จ าเป็น ,4 มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงไม่เหมาะสม*/

SELECT

STOPBLEED.accident_bleed_type_id,

STOPBLEED.accident_bleed_type_name

FROM

accident_bleed_type AS STOPBLEED

order by accident_bleed_type_id

# ===================

ตัวอย่าง

accident_bleed_type_id accident_bleed_type_name
1 มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงเหมาะสม
2 ไม่มีการห้ามเลือดก่อนมาถึง
3 ไม่จำเป็น
4 มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงไม่เหมาะสม

/*SPLINT การใส่ splint/ slab*/

/*1= มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการใส่ splint/slabก่อนมาถึง ,

3= ไม่จ าเป็น, 4 =มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม */

SELECT

SPLINT.accident_splint_type_id,

SPLINT.accident_splint_type_name

FROM

accident_splint_type AS SPLINT

order by SPLINT.accident_splint_type_id

#===================

ตัวอย่าง

accident_splint_type_id accident_splint_type_name
1 มีการใส่ Spint/Slab ก่อนมาถึง
2 ไม่มีการใส่ Splint/Slab ก่อนมาถึง
3 ไม่จำเป็น
4 มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม

update accident_splint_type 2561

/*FLUID การให้น น้ำเกลือ */

/*1= มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึง

, 3= ไม่จ าเป็น,

4 มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม*/

SELECT

FLUID.accident_fluid_type_id,

FLUID.accident_fluid_type_name

FROM

accident_fluid_type AS FLUID

order by accident_fluid_type_id

#-------------

ตัวอย่าง

accident_fluid_type_id accident_fluid_type_name
1 มีการให้ IV ก่อนมาถึง
2 ไม่มีการให้ IV ก่อนมาถึง
3 ไม่จำเป็น
4 มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม

update accident_fluid_type 2561

/*URGENCY ระดับความเร่งด่วน */

/*ระดับความเร่งด่วน 5 ระดับ

(1= life threatening, 2= emergency,

3= urgent, 4= acute,

5= non acute, 6 = ไม่แน่ใจ)*/

SELECT

URGENCY.er_emergency_type,

URGENCY.name,

URGENCY.export_code

FROM

er_emergency_type AS URGENCY

#=================

ตัวอย่าง

er_emergency_type name export_code
1 Emergency 2
2 Urgent 3
3 Ac.illness 4
4 Non Ac.illness 5
5 Life Threatening 1
6 ไม่แน่ใจ 6

การประเมินระดับความรู้สึกตัว (Glascow Coma Scale : EMV)

E = eye opening

E1 = ไม่ลืมตาเลย

E2 = ลืมตาเมื่อเจ็บ

E3 = ลืมตาเมื่อเรียก

E4 = ลืมตาเอง

Ec = ตาบวมปิด (closed , contusion)

M = motor response (สำคัญที่สุด) ***

M1 = ไม่ขยับเลย

M2 = Decerebration

M3 = Decortication

M4 = response to pain (ขยับเมื่อเจ็บ)

M5 = localized to pain (เอามือปัดตำแหน่งเจ็บได้)

M6 = obey to command (ทำตามคำสั่งได้)

V = verbal response

V1 = ไม่ออกเสียง

V2 = ออกเสียงไม่เป็นภาษาไม่มีความหมาย

V3 = ออกเสียงเป็นภาษาเป็นคำๆมีความหมาย

V4 = ออกเสียงเป็นประโยคแต่สับสน

V5 = พูดคุยได้ตามปกติ

/*COMA_EYE ระดับความรู้สึกทางด้านตา */

SET @date1 = '2014-10-01',@date2 = '2015-09-30';

/*กำหนดวันที่ตามต้องการ*/

SELECT

ovst.vstdate,

patient.pname,

CONCAT(patient.fname, SPACE(1),patient.lname) AS'patient_name',

COMA_EYE.pupil_l,COMA_EYE.pupil_r,ovst.vstdate

FROM

er_nursing_detail AS COMA_EYE

INNER JOIN ovst ON COMA_EYE.vn = ovst.vn

INNER JOIN patient ON patient.hn =ovst.hn

WHERE

ovst.vstdate BETWEEN @date1 AND @date2

#===================

ตัวอย่าง

vstdate pname patient_name pupil_l pupil_r vstdate
2015-05-20 นาง วิภา xxxx 2015-05-20
2015-09-13 น.ส. นิตยา xxxx 2015-09-13
2015-05-05 นาย ชัยวัฒน์ xxxx 2015-05-05
2015-01-27 นาย ยศ xxxx 2015-01-27

/*COMA_SPEAK ระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของการพูด
V = verbal response */

SET @date1 = '2014-10-01' ,@date2 = '2015-09-30';

/*กำหนดวันที่ตามต้องการ*/

SELECT

ovst.vstdate,

patient.pname,

CONCAT(patient.fname, SPACE(1),patient.lname) AS'patient_name',

COMA_SPEAK.gcs_v

FROM

er_nursing_detail AS COMA_SPEAK

INNER JOIN ovst ON COMA_SPEAK.vn = ovst.vn

INNER JOIN patient ON patient.hn =ovst.hn

WHERE

ovst.vstdate BETWEEN @date1 AND @date2

#===================

ตัวอย่าง

vstdate pname patient_name gcs_v
2015-05-20 นาง วิภา xxx 0
2015-09-13 น.ส. นิตยา xxx 0
2015-05-05 นาย ชัยวัฒน์ xxx 0
2015-01-27 นาย ยศ xxx 0

/*COMA_MOVEMENT

ระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของการเคลื่อนไหว

M = motor response*/

SET @date1 = '2014-10-01' ,@date2 = '2015-09-30';

/*กำหนดวันที่ตามต้องการ*/

SELECT

ovst.vstdate,

patient.pname,

CONCAT(patient.fname, SPACE(1),'xxx') AS'patient_name',

COMA_MOVEMENT.gcs_m

FROM

er_nursing_detail AS COMA_MOVEMENT

INNER JOIN ovst ON COMA_MOVEMENT.vn = ovst.vn

INNER JOIN patient ON patient.hn =ovst.hn

WHERE

ovst.vstdate BETWEEN @date1 AND @date2

#===================

ตัวอย่าง

vstdate pname patient_name gcs_m
2015-05-20 นาง วิภา xxx 0
2015-09-13 น.ส. นิตยา xxx 0
2015-05-05 นาย ชัยวัฒน์ xxx 0
2015-01-27 นาย ยศ xxx 0