สารบัญ

/*COMA_SPEAK ระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของการพูด
V = verbal response */

SET @date1 = '2014-10-01' ,@date2 = '2015-09-30';

/*กำหนดวันที่ตามต้องการ*/

SELECT

ovst.vstdate,

patient.pname,

CONCAT(patient.fname, SPACE(1),patient.lname) AS'patient_name',

COMA_SPEAK.gcs_v

FROM

er_nursing_detail AS COMA_SPEAK

INNER JOIN ovst ON COMA_SPEAK.vn = ovst.vn

INNER JOIN patient ON patient.hn =ovst.hn

WHERE

ovst.vstdate BETWEEN @date1 AND @date2

#===================

ตัวอย่าง

vstdate pname patient_name gcs_v
2015-05-20 นาง วิภา xxx 0
2015-09-13 น.ส. นิตยา xxx 0
2015-05-05 นาย ชัยวัฒน์ xxx 0
2015-01-27 นาย ยศ xxx 0

/*COMA_MOVEMENT

ระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของการเคลื่อนไหว

M = motor response*/

SET @date1 = '2014-10-01' ,@date2 = '2015-09-30';

/*กำหนดวันที่ตามต้องการ*/

SELECT

ovst.vstdate,

patient.pname,

CONCAT(patient.fname, SPACE(1),'xxx') AS'patient_name',

COMA_MOVEMENT.gcs_m

FROM

er_nursing_detail AS COMA_MOVEMENT

INNER JOIN ovst ON COMA_MOVEMENT.vn = ovst.vn

INNER JOIN patient ON patient.hn =ovst.hn

WHERE

ovst.vstdate BETWEEN @date1 AND @date2

#===================

ตัวอย่าง

vstdate pname patient_name gcs_m
2015-05-20 นาง วิภา xxx 0
2015-09-13 น.ส. นิตยา xxx 0
2015-05-05 นาย ชัยวัฒน์ xxx 0
2015-01-27 นาย ยศ xxx 0