สารบัญ

/*HELMET การสวมหมวกนิรภัย 1= สวม,
2=
ไม่สวม, 9= ไม่ทราบ */

SELECT

HELMET.accident_helmet_type_id,

HELMET.accident_helmet_type_name

FROM

accident_helmet_type AS HELMET

#===================

ตัวอย่าง

accident_helmet_type_id accident_helmet_type_name
1 สวม
2 ไม่ได้สวม
9 ไม่ทราบ

/*AIRWAY การดูแลการหายใจ 1= มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง,

2= ไม่มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง ,3= ไม่จำเป็น,4 มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึงไม่เหมาะสม */

SELECT

AIRWAY.accident_airway_type_id,

AIRWAY.accident_airway_type_name

FROM

accident_airway_type AS AIRWAY

order by accident_airway_type_id

#------------

ตัวอย่าง

accident_airway_type_id accident_airway_type_name
1 มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง
2 ไม่มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง
3 ไม่จำเป็น
4 มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึงไม่เหมาะสม

/*STOPBLEED การห้ามเลือด*/

/*1= มีการห้ามเลือดก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการห้ามเลือดก่อนมาถึง , 3= ไม่จ าเป็น ,4 มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงไม่เหมาะสม*/

SELECT

STOPBLEED.accident_bleed_type_id,

STOPBLEED.accident_bleed_type_name

FROM

accident_bleed_type AS STOPBLEED

order by accident_bleed_type_id

# ===================

ตัวอย่าง

accident_bleed_type_id accident_bleed_type_name
1 มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงเหมาะสม
2 ไม่มีการห้ามเลือดก่อนมาถึง
3 ไม่จำเป็น
4 มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงไม่เหมาะสม

/*SPLINT การใส่ splint/ slab*/

/*1= มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการใส่ splint/slabก่อนมาถึง ,

3= ไม่จ าเป็น, 4 =มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม */

SELECT

SPLINT.accident_splint_type_id,

SPLINT.accident_splint_type_name

FROM

accident_splint_type AS SPLINT

order by SPLINT.accident_splint_type_id

#===================

ตัวอย่าง

accident_splint_type_id accident_splint_type_name
1 มีการใส่ Spint/Slab ก่อนมาถึง
2 ไม่มีการใส่ Splint/Slab ก่อนมาถึง
3 ไม่จำเป็น
4 มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม

update accident_splint_type 2561

/*FLUID การให้น น้ำเกลือ */

/*1= มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึง

, 3= ไม่จ าเป็น,

4 มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม*/

SELECT

FLUID.accident_fluid_type_id,

FLUID.accident_fluid_type_name

FROM

accident_fluid_type AS FLUID

order by accident_fluid_type_id

#-------------

ตัวอย่าง

accident_fluid_type_id accident_fluid_type_name
1 มีการให้ IV ก่อนมาถึง
2 ไม่มีการให้ IV ก่อนมาถึง
3 ไม่จำเป็น
4 มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม

update accident_fluid_type 2561

/*URGENCY ระดับความเร่งด่วน */

/*ระดับความเร่งด่วน 5 ระดับ

(1= life threatening, 2= emergency,

3= urgent, 4= acute,

5= non acute, 6 = ไม่แน่ใจ)*/

SELECT

URGENCY.er_emergency_type,

URGENCY.name,

URGENCY.export_code

FROM

er_emergency_type AS URGENCY

#=================

ตัวอย่าง

er_emergency_type name export_code
1 Emergency 2
2 Urgent 3
3 Ac.illness 4
4 Non Ac.illness 5
5 Life Threatening 1
6 ไม่แน่ใจ 6

การประเมินระดับความรู้สึกตัว (Glascow Coma Scale : EMV)

E = eye opening

E1 = ไม่ลืมตาเลย

E2 = ลืมตาเมื่อเจ็บ

E3 = ลืมตาเมื่อเรียก

E4 = ลืมตาเอง

Ec = ตาบวมปิด (closed , contusion)

M = motor response (สำคัญที่สุด) ***

M1 = ไม่ขยับเลย

M2 = Decerebration

M3 = Decortication

M4 = response to pain (ขยับเมื่อเจ็บ)

M5 = localized to pain (เอามือปัดตำแหน่งเจ็บได้)

M6 = obey to command (ทำตามคำสั่งได้)

V = verbal response

V1 = ไม่ออกเสียง

V2 = ออกเสียงไม่เป็นภาษาไม่มีความหมาย

V3 = ออกเสียงเป็นภาษาเป็นคำๆมีความหมาย

V4 = ออกเสียงเป็นประโยคแต่สับสน

V5 = พูดคุยได้ตามปกติ

/*COMA_EYE ระดับความรู้สึกทางด้านตา */

SET @date1 = '2014-10-01',@date2 = '2015-09-30';

/*กำหนดวันที่ตามต้องการ*/

SELECT

ovst.vstdate,

patient.pname,

CONCAT(patient.fname, SPACE(1),patient.lname) AS'patient_name',

COMA_EYE.pupil_l,COMA_EYE.pupil_r,ovst.vstdate

FROM

er_nursing_detail AS COMA_EYE

INNER JOIN ovst ON COMA_EYE.vn = ovst.vn

INNER JOIN patient ON patient.hn =ovst.hn

WHERE

ovst.vstdate BETWEEN @date1 AND @date2

#===================

ตัวอย่าง

vstdate pname patient_name pupil_l pupil_r vstdate
2015-05-20 นาง วิภา xxxx 2015-05-20
2015-09-13 น.ส. นิตยา xxxx 2015-09-13
2015-05-05 นาย ชัยวัฒน์ xxxx 2015-05-05
2015-01-27 นาย ยศ xxxx 2015-01-27