สารบัญ

/*ALCOHOL การดื่มแอลกอฮอลล์

1= ดื่ม, 2= ไม่ดื่ม,9= ไม่ทราบ */

SELECT

at.accident_alcohol_type_id,

at.accident_alcohol_type_name

FROM

accident_alcohol_type at

#===================

ตัวอย่าง

accident_alcohol_type_id accident_alcohol_type_name
1 ดื่ม
2 ไม่ดื่ม
9 ไม่ทราบ

/*NACROTIC_DRUG 1= ใช้,

2= ไม่ใช้, 9= ไม่ทราบ */

SELECT

NACROTIC_DRUG.accident_drug_type_id,

NACROTIC_DRUG.accident_drug_type_name

FROM

accident_drug_type AS NACROTIC_DRUG

#===================

ตัวอย่าง

accident_drug_type_id accident_drug_type_name
1 ใช้
2 ไม่ใช้
9 ไม่ทราบ

/*BELT การคาดเข็มขัดนิรภัย 1= คาด,
2=
ไม่คาด, 9= ไม่ทราบ */

SELECT

BELT.accident_belt_type_id,

BELT.accident_belt_type_name

FROM

accident_belt_type AS BELT

#===================

ตัวอย่าง

accident_belt_type_id accident_belt_type_name
1 คาด
2 ไม่คาด
9 ไม่ทราบ