สารบัญ

ACCIDENT

ACCIDENTp

Load ACCIDENT

/*AETYPE  ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ */

SELECT

er.er_accident_type_id,

er.er_accident_type_name

FROM

er_accident_type er 

#==================================

ตัวอย่าง

er_accident_type_id er_accident_type_name
1 อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99)
2 พลัด ตก หรือหกล้ม (W00-W19)
3 สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ (W20-W49)
4 สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน (W50-W64)
5 การตกน้ำ จมน้ำ (W65-W74)
6 คุกคามการหายใจ (W75-W84)
7 สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสีและอุณหภูมิ (W85-W99)
8 สัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ (X00-X09)
9 สัมผัสความร้อน ของร้อน (X10-X19)
10 สัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช (X20-X29)
11 สัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ(X30-X39)
12 สัมผัสพิษและสารอื่นๆ (X40-X49)
13 การออกแรงเกิน (X50-X57)
14 สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด (X58-X59)
15 ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ (X60-X84)
16 ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ (X85-Y09)
17 บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา (Y10-Y33)
18 ดำเนินการตามกฎหมายหรือสงคราม (Y35-Y36)
19 ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา (Y34))

update er_accident_type โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2561

/*AEPLACE สถานที่เกิดอุบัติเหตุ */

SELECT

AEPLACE.accident_place_type_id,

AEPLACE.accident_place_type_name,

AEPLACE.export_code

FROM

accident_place_type AS AEPLACE

#=========================

ตัวอย่าง

accident_place_type_id accident_place_type_name export_code
1 ที่บ้าน หรืออาคารที่พัก 01
2 ในสถานที่ทำงาน ยกเว้นโรงงานหรือก่อสร้าง 02
3 ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริเวณก่อสร้าง 03
4 ภายในอาคารอื่นๆ 04
5 ในสถานที่สาธารณะ 05
6 ในชุมชนและไร่นา 06
7 บนถนนสายหลัก 07
8 บนถนนสายรอง 08
9 ในแม่น้ำลำคลอง หนองน้ำ 09
10 ในทะเล 10
11 ในป่า/ภูเขา 11
98 อื่นๆ 98
99 ไม่ทราบ 99