สารบัญ

EPI

EPI ให้บริการวัคซีน

หมายถึง ข้อมูลการให้บริการวัคซีนกับผู้ที่มารับบริการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการฉีด วัคซีนในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย

           1) เด็กอายุ ต่ำกว่า 7 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ที่มาใช้บริการวัคซีน ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ

           2) เด็กอายุ ต่ำกว่า 7 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการวัคซีนจากสถานพยาบาลอื่น

           3) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ทุกคนในโรงเรียนที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน

           4) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 ทุกคนในโรงเรียนที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน

           5) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ทุกคนในโรงเรียนที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน

           6) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่มารับบริการวัคซีน

หมายเหตุ

         - ผู้มารับบริการวัคซีน หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบ

         - การให้บริการวัคซีน รวมทั้งที่ให้ในสถานพยาบาล และนอกสถานพยาบาล (เช่น กรณีนักเรียนในโรงเรียน)

         - ข้อมูลการให้บริการที่สถานพยาบาล อื่นให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ

         - การให้บริการวัคซีน 1 ชนิด ในแต่ละครั้ง จะมี 1 record หากในการให้บริการครั้งหนึ่งมีการให้วัคซีนมากกว่า 1 ชนิด ก็จะมีมากกว่า 1 record

แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ

1. การให้บริการ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

2. การสำรวจ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น และส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง

ภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

epi

load โครงสร้าง EPI

การเพิ่มวัคซนีในโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU