/*

ทำวัคซีนexport_vaccine_codeJ11,J12.ให้แสดงหน้าบัญชี4

*/

SET @vcode1= 'LAJE1';

SET @vcode2 = 'LAJE2';

# --------------------------------

UPDATE person_vaccine AS p

SET p.vaccine_code = @vcode1

WHERE p.export_vaccine_code = 'J11';

# --------------------------------

UPDATE person_vaccine AS p

SET p.vaccine_code = @vcode2

WHERE p.export_vaccine_code = 'J12';

# --------------------------------

UPDATE epi_vaccine AS e

SET e.vaccine_code =@vcode1

WHERE e.export_vaccine_code = 'J11';

# --------------------------------

UPDATE epi_vaccine AS e

SET e.vaccine_code =@vcode2

WHERE e.export_vaccine_code = 'J12';

# --------------------------------

UPDATE vaccine_combination AS b

SET b.vaccine_code =@vcode1,b.vaccine_combine_code=@vcode1

WHERE b.vaccine_code='LAJE1' OR b.vaccine_code ='laje1' OR b.vaccine_code='J11';

# --------------------------------

UPDATE vaccine_combination AS b

SET b.vaccine_code =@vcode2,b.vaccine_combine_code=@vcode2

WHERE b.vaccine_code='LAJE2' OR b.vaccine_code ='laje2' OR b.vaccine_code='J12';

# --------------------------------

UPDATE provis_vcctype AS t

SET t.name = @vcode1

WHERE t.code ='J11' OR t.code = 'j11';

# --------------------------------

UPDATE provis_vcctype AS t

SET t.name = @vcode2

WHERE t.code ='J12' OR t.code = 'j12';

# --------------------------------

UPDATE provis_aptype AS a

SET a.name = @vcode1

WHERE a.code ='J11' OR a.code = 'j11';

# --------------------------------

UPDATE provis_aptype AS a

SET a.name = @vcode2

WHERE a.code ='J12' OR a.code = 'j12';

# --------------------------------

DT วัคซีนผู้ใหญ่

ตรวจสอบก่อนว่ามีวัคซีน DT คอตีบ บาดทะยัก หรือไม่

SELECT * FROM provis_vcctype

where CODE = '106';

code name hos_guid
106 DT

หาก มี code 106 แต่ name ไม่ตรง ต้องแก้ไขคำสั่ง ตรง 


set @dtp = 'DT';/*แก้ 'DT' เป็น name ที่ต้องการ */


set @dtp = 'DT';/*แก้ 'DT' เป็น name ที่ต้องการ */

INSERT IGNORE INTO `provis_vcctype` (`code`, `name`, `hos_guid`)

VALUES ('106',@dtp, NULL);

#-------

SET @DT = (SELECT MAX(person_vaccine_id)+1 FROM person_vaccine) ;

INSERT IGNORE INTO `person_vaccine`(`person_vaccine_id`, `vaccine_name`, `vaccine_code`, `vaccine_group`, `export_vaccine_code`, `hos_guid`, `combine_vaccine`, `icode`)

VALUES (@DT, 'คอตีบ บาดทะยัก Z23.5, Z23.6 ', @dtp, 'dT', '106', '{482CFB70-D662-11DF-BC2C-00215E472B30}', NULL, NULL);

#-------

SET @dt =(SELECT MAX(vaccine_combination_id)+1 FROM vaccine_combination);

INSERT IGNORE INTO `vaccine_combination` (`vaccine_combination_id`, `vaccine_code`, `vaccine_combine_code`, `hos_guid`)

VALUES (@dt,@dtp,'DT', NULL);

#--------

set @dtn = 'DT';/*แก้ 'DT' เป็นชื่อที่ต้องการ */

SET @DT = (SELECT MAX(anc_service_id)+1 FROM anc_service) ;

INSERT IGNORE INTO `anc_service`(`anc_service_id`, `anc_service_name`, `anc_service_code`, `export_vaccine_code`, `icode`, `price`, `hos_guid`) VALUES (@DT, @dtn, @dtn, '106', '', NULL, NULL);

#-------------

SELECT * FROM person_vaccine WHERE export_vaccine_code = '106';

CHRONICFU

ขอบเขตข้อมูล 1. ผ้ปู่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหติสูง) ที่ได้รับการตรวจติดตาม โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ

เวลา/รอบที่ทำการบันทึก 1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

- ข้อมูลการตรวจภาวะแทรกซ้อน เป็นการตรวจร่างกาย คือการตรวจเท้า และการตรวจตา หากตรวจพบภาวะแทรกซ้อน ให้บันทึกภาวะแทรกซ้อนที่พบ
ในแฟ้มข้อมูล DIAG_OPD ในส่วนของการวินิจฉัย

- การตรวจติดตามผ้ปู่วย 1 ครั้ง จะมี 1 record ถึงแม้ผ้ปู่วยจะมีทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แต่หากเป็นการตรวจครั้งเดียวกัน ก็จะมีเพียง 1 record

นิยามที่เกี่ยวข้อง - ผ้ปู่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบ

โหลด CHRONICFU

/*ตรวจสอบว่ามีวัคซีน MR ผู้ใหญหรือไม'*/

SELECT person_vaccine_id,vaccine_name

FROM person_vaccine

WHERE export_vaccine_code = '074'

#-------------

test mr

หากไม่มี นำคำสั่งเพิ่มไป RUN

SET @MRC = (select max(person_vaccine_id)+1 from person_vaccine) ;

INSERT IGNORE INTO`person_vaccine` (`person_vaccine_id`, `vaccine_name`, `vaccine_code`, `vaccine_group`, `export_vaccine_code`, `hos_guid`, `combine_vaccine`, `icode`) VALUES (@MRC, '074 : MRR หัด หัดเยอรมัน รณรงค์ (Z244,Z245)', 'MRC', 'MMC\r\n', '074', NULL, 'N', NULL);

#--------------

SET @cmrc =(select max(vaccine_combination_id)+1 from vaccine_combination);

INSERT IGNORE INTO`vaccine_combination` (`vaccine_combination_id`, `vaccine_code`, `vaccine_combine_code`, `hos_guid`) VALUES (@cmrc, 'MRC', 'MRC', NULL);

#--------------

INSERT IGNORE INTO `provis_vcctype` (`code`, `name`, `hos_guid`)

VALUES ('074', 'MRC', NULL);

SELECT person_vaccine_id,vaccine_name

FROM person_vaccine

WHERE export_vaccine_code = '074';

/*add HPV Vaccine */

-- person_vaccine

DELETE from person_vaccine WHERE export_vaccine_code IN('310','320','311');

SET @HPVs1 = (select max(person_vaccine_id)+1 from person_vaccine) ;

SET @HPVs2 = (select max(person_vaccine_id)+2 from person_vaccine) ;

SET @HPVs = (select max(person_vaccine_id)+3 from person_vaccine) ;

INSERT IGNORE INTO person_vaccine ( person_vaccine_id , vaccine_name , vaccine_code , vaccine_group , export_vaccine_code , hos_guid , combine_vaccine , icode ) VALUES (@HPVs1, 'HPVs1(.5) ICD10: Z258', 'HPVs1', 'HPVs', '310', NULL, 'N', NULL);

INSERT IGNORE INTO person_vaccine ( person_vaccine_id , vaccine_name , vaccine_code , vaccine_group , export_vaccine_code , hos_guid , combine_vaccine , icode ) VALUES (@HPVs2, 'HPVs2(.5) ICD10: Z258', 'HPVs2', 'HPVs', '320', NULL, 'N', NULL);

INSERT IGNORE INTO person_vaccine ( person_vaccine_id , vaccine_name , vaccine_code , vaccine_group , export_vaccine_code , hos_guid , combine_vaccine , icode ) VALUES (@HPVs, 'HPVs+ เข็มแรก15 ปีขึ้นไปICD10: Z258', 'HPVs+', 'HPVs', '311', NULL, 'N', NULL);

#===========

-- student_vaccine

DELETE from student_vaccine WHERE export_vaccine_code IN('310','320','311');

SET @studentHPVs1 = (select max(student_vaccine_id)+1 from student_vaccine) ;

SET @studentHPVs2 = (select max(student_vaccine_id)+2 from student_vaccine) ;

SET @studentHPVs3 = (select max(student_vaccine_id)+3 from student_vaccine) ;

INSERT IGNORE INTO student_vaccine ( student_vaccine_id , student_vaccine_name , vaccine_code , hos_guid , export_vaccine_code , combine_vaccine , check_code ) VALUES (@studentHPVs1, 'HPVs1(.5) ICD10: Z258', 'HPVs1', NULL, '310', 'N', 'HPVs1');

INSERT IGNORE INTO student_vaccine ( student_vaccine_id , student_vaccine_name , vaccine_code , hos_guid , export_vaccine_code , combine_vaccine , check_code ) VALUES (@studentHPVs2, 'HPVs2(.5) ICD10: Z258', 'HPVs2', NULL, '320', 'N', 'HPVs2');

INSERT IGNORE INTO student_vaccine ( student_vaccine_id , student_vaccine_name , vaccine_code , hos_guid , export_vaccine_code , combine_vaccine , check_code ) VALUES (@studentHPVs3, 'HPVs+ เข็มแรก15 ปีขึ้นไปICD10: Z258', 'HPVs+', NULL, '311', 'N', 'HPVs+');

#===========

-- vaccine_combination

DELETE from vaccine_combination WHERE vaccine_code IN('HPVs1','HPVs2','HPVs+');

SET @combination_HPVs1 = (select max(vaccine_combination_id)+1 from vaccine_combination) ;

SET @combination_HPVs2 = (select max(vaccine_combination_id)+2 from vaccine_combination) ;

SET @combination_HPVs = (select max(vaccine_combination_id)+3 from vaccine_combination) ;

INSERT IGNORE INTO vaccine_combination ( vaccine_combination_id , vaccine_code , vaccine_combine_code , hos_guid ) VALUES (@combination_HPVs1, 'HPVs1', 'HPVs1', NULL);

INSERT IGNORE INTO vaccine_combination ( vaccine_combination_id , vaccine_code , vaccine_combine_code , hos_guid ) VALUES (@combination_HPVs2, 'HPVs2', 'HPVs2', NULL);

INSERT IGNORE INTO vaccine_combination ( vaccine_combination_id , vaccine_code , vaccine_combine_code , hos_guid ) VALUES (@combination_HPVs, 'HPVs+', 'HPVs+', NULL);

#===========

-- provis_vcctype

DELETE from provis_vcctype WHERE code IN('310','320','311');

INSERT IGNORE INTO provis_vcctype ( code , name , hos_guid ) VALUES ('310', 'HPVs1', NULL);

INSERT IGNORE INTO provis_vcctype ( code , name , hos_guid ) VALUES ('311', 'HPVs+', NULL);

INSERT IGNORE INTO provis_vcctype ( code , name , hos_guid ) VALUES ('320', 'HPVs2', NULL);

select * from provis_vcctype WHERE code IN('310','320','311');

#=======