สารบัญ

PROCEDURE_OPD

PROCEDURE OPD f

โครงสร้าง แฟ้ม PROCEDURE_OPDPROCEDURE_OPD

update รหัส provis_icd10tm_oper Mapping icd10 tm operation & icd9 cm 2561

/*รพสต.ใช้ ICD-10-TM ไม่ได้ Mapping code*/

SELECT

o.`name`,o.icode,

o.active_status,o.icd10tm,o.icd9cm

FROM er_oper_code o

WHERE

o.active_status = 'y'

AND o.icd10tm IS NULL OR o.icd10tm = ''

#------------------------

ตัวอย่าง

name icode active_status icd10tm icd9cm
เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากหู 3110006 Y null 9811
เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูก 3110007 Y null 9822
Nasal packing, anterior 3110008 Y null 2101
Nasal packing, anterior and posterior 3110009 Y null 2102


/*SERVICEPRICE ราคาค่าหัตถการ ต้อง mapping รหัส Income */

SELECT

o.er_oper_code,o.`name`,o.icode,o.active_status,

o.icd10tm,d.income,d.istatus,o.price

FROM

er_oper_code o

left JOIN nondrugitems d ON d.icode = o.icode

WHERE

active_status = 'y' and d.income is null

#----------------

 ตัวอย่าง

er_oper_code name icode active_status icd10tm income istatus price
251 Remove eye FB Y null null null 0