สารบัญ

/*SERVICEPRICE ราคาค่าหัตถการ ต้อง mapping รหัส Income */

SELECT

o.er_oper_code,o.`name`,o.icode,o.active_status,

o.icd10tm,d.income,d.istatus,o.price

FROM

er_oper_code o

left JOIN nondrugitems d ON d.icode = o.icode

WHERE

active_status = 'y' and d.income is null

#----------------

 ตัวอย่าง

er_oper_code name icode active_status icd10tm income istatus price
251 Remove eye FB Y null null null 0