สารบัญ

CHARGE_OPD

CHARGE OPD

โครงสร้าง CHARGE_OPD

หมายถึง ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการส าหรับผู้ป่วยนอกผู้มารับบริการ ประกอบด้วย

1) ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ

2) ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

หมายเหตุ

- ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบ

- ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการ 1 รายการ จะมี 1 record ซึ่งจ าแนกตามหมวดค่าบริการและรหัสรายการค่าบริการ หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ

จะมีมากกว่า 1 record ในการรับบริการครั้งเดียวกัน โดยอาจจะจ าแนกตามการใช้สิทธิการรักษาด้วย หากรายการค่าบริการ 1 รายการ ต้องใช้มากกว่า1 สิทธิ ก็จะมีมากกว่า 1 record ส าหรับรายการค่าบริการ 1 รายการ

- ข้อมูลค่าใช้จ่ายรวม และการจ่ายเงินรวม ของการใช้บริการแต่ละครั้ง อยู่ในแฟ้ม SERVICE

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มบริการ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

CHARGEITEM ไม่ตรงตาม มาตรฐาน

ตารางมาตรฐาน ค่าใช้จ่าย คือ provis_instype

update new provis_instype

รหัสหมวดของค่าบริการ
รหัสที่ใช้บันทึก รายละเอียด
01 ค่าห้องและค่าอาหาร
02 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
03 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ)
04 ค่ายากลับบ้าน
05 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
06 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
07 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
08 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
09 ค่าตรวจวินิฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
11 ค่าทำหัตถการและวิสัญญี
12 ค่าบริการทางการพยาบาล
13 ค่าบริการทางทันตกรรม
14 ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู
15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
16 ค่าบริการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง
17 ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ
18 ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์

/*Pttype รหัสค่าใช้จ่าย Mapping รหัสสิทธิ ผิด */

select t.pttype,t.isuse,t.nhso_code ,v.code

from pttype t

left join provis_instype v on v.code = t.nhso_code

where t.isuse = 'y' and v.code is null

#=============================

ตัวอย่าง

pttype isuse nhso_code code
0 Y 99
1 Y S1
39 Y S1
50 Y 30
51 Y 31
52 Y 32
53 Y 33
54 Y 34
55 Y 35
56 Y 36

nhso_code 99,S1 เป็นรหัสไม่มีใน code ของ provis_instype

miss pttype

/*CHARGEITEM ไม่ตรงตาม มาตรฐาน*/

/*set istatus y and mapping income รหัสยา*/

SELECT

drugitems.icode,
drugitems.name,
drugitems.income,
drugitems.istatus

from drugitems

WHERE income not in ('03','17');

#===========

ต้วอย่าง

icode name income istatus
1520121 Povidone Iodine Sol Y
1550020 Moxifloxacin [Avelox] TAB Y
1590010 ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม Y
1900080 Povidone Iodine Sol Y


/*มีค่าใช้จ่าย ไม่มีDiagnosis*/

set @date1='2016-01-01',@date2='2016-12-31';

/*เปลี่ยน วันที่ตามต้องการ*/

SELECT

pt.pname,

concat(pt.fname,space(1),pt.lname)as patient_name,

i.billdate,i.income,c.`name`,

p.`name` as 'paidst',

ovstdiag.icd10

FROM

incoth AS i

inner join patient pt on pt.hn = i.hn

LEFT OUTER JOIN income AS c ON c.income = i.income

LEFT OUTER JOIN paidst AS p ON p.paidst = i.paidst

LEFT JOIN ovst ON i.vn = ovst.vn

left JOIN ovstdiag ON ovstdiag.vn = i.vn

where ovstdiag.icd10 is null

and ovst.vstdate BETWEEN @date1 and @date2

#===================

ตัวอย่าง

pname patient_name billdate income name paidst icd10
นาย ประชา xxx 2016-05-30 16 ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง ชำระเองเบิกไม่ได้ ?
นาย อำนวย xxx 2016-11-15 12 ค่าบริการทางแพทย์ ลูกหนี้สิทธิ ?
นาย มาลัย xxx 2016-01-11 12 ค่าบริการทางแพทย์ ลูกหนี้สิทธิ ?
น.ส. ญาณิศา xxx 2016-12-08 16 ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง ชำระเองเบิกไม่ได้ ?
นาย โสภณ xxx 2016-07-26 12 ค่าบริการทางแพทย์ ลูกหนี้สิทธิ ?

/*เวชภัณฑ์( nondrugitems )

รหัส ไม่ตรงตาม มาตรฐาน*/

SELECT n.icode,n.name,n.income,n.istatus

FROM nondrugitems n

WHERE n.income =''

AND n.istatus = 'y'

#=====================

ต้วอย่าง

icode name income istatus
3070229 Pathology ? Y
3071001 Biopsy หรือ ชิ้นเนื้อที่มีขนาดไม่เกิน 2 ซ.ม. ? Y
3100016 ค่าออกซิเจน ? Y
3100062 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ (Cotostomy bag) ? Y
3100084 เยื่อหุ้มสมองเทียม ? Y
3100090 เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Flodable intraocular lens) ? Y
3110089 ค่าใส่ห่วง ? Y
3110090 ค่าเอาห่วงออก ? Y
3110092 ค่าฝังยาคุมกำเนิด ? Y
3110093 ค่าเอายาฝังคุมกำเนิดออก ? Y
3110094 เจาะน้ำออกจากข้อ ? Y
3110102 ถอดเล็บ ? Y


/*หัตถการทันตกรรม ที่เชื่อมโยงกับ ค่าใช้จ่าย มีรหัสไม่ตรงมาตรฐาน*/

SELECT

d.icode, d.name,

d.active_status,

n.name, n.income

FROM

dttm d

LEFT JOIN nondrugitems n ON n.icode = d.icode

WHERE n.income =''

#==============

ตัวอย่าง

icode name active_status name income
3130117 การเปิด ล้าง ขยายคลองราก ใส่ยา (ฟันหลังน้ำนม) Y การเปิด ล้าง ขยายคลองราก และใส่ยาในฟันน้ำนม
3130122 ใส่ครอบฟันน้ำนม : stainless steel crown Y ใส่ครอบฟันเหล็กไร้สนิม
3130128 FPD Cantilever : primary impression Y ฟันเทียมติดแน่น 2 units (Cantilever FPD):visit ตรวจ พิมพ์ปากทำแบบศึกษา
3130133 SD : primary impression Y ฟันเทียมทั้งปาก ฐานอคริลิก, กรณี 1 ชิ้น:visit primary impression
3130144 FPD 5 units ขึ้นไป : recheck Y ฟันเทียมติดแน่น 5 units ขึ้นไป (FPD) :visit recheck

หัตถการแผนไทย map รหัสค่าใช่้จ่าย ไม่ถูกต้อง

tmoper

/*หัตถการแผนไทย รหัสค่าใช่้จ่าย ไม่ถูกต้อง*/

SELECT

i.icode,

i.health_med_operation_item_name,

SUBSTR(icd10tm FROM 6 FOR 2),

i.health_med_operation_item_code,

n.income,

n.istatus

FROM

health_med_operation_item i

LEFT JOIN nondrugitems n

ON n.icode = i.icode

WHERE

n.income IS NULL

#============

ตัวอย่าง

icode health_med_operation_item_name SUBSTR(icd10tm FROM 6 FOR 2) health_med_operation_item_code income istatus
  ? การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด - 00 00 00  ?
การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ - 01 01 01   ?
การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น - 08 08 08   ?
การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี - 09 09 09
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร - 10 10 10
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอยู่ไฟ - 20   ? 20
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอาบสมุนไพร - 22 22

charg operation

เพิ่มสิทธิ provis_instype ต่างด้าว

รหัสสถานบริการใหม่ 22749 recode