สารบัญ

/*หัตถการทันตกรรม ที่เชื่อมโยงกับ ค่าใช้จ่าย มีรหัสไม่ตรงมาตรฐาน*/

SELECT

d.icode, d.name,

d.active_status,

n.name, n.income

FROM

dttm d

LEFT JOIN nondrugitems n ON n.icode = d.icode

WHERE n.income =''

#==============

ตัวอย่าง

icode name active_status name income
3130117 การเปิด ล้าง ขยายคลองราก ใส่ยา (ฟันหลังน้ำนม) Y การเปิด ล้าง ขยายคลองราก และใส่ยาในฟันน้ำนม
3130122 ใส่ครอบฟันน้ำนม : stainless steel crown Y ใส่ครอบฟันเหล็กไร้สนิม
3130128 FPD Cantilever : primary impression Y ฟันเทียมติดแน่น 2 units (Cantilever FPD):visit ตรวจ พิมพ์ปากทำแบบศึกษา
3130133 SD : primary impression Y ฟันเทียมทั้งปาก ฐานอคริลิก, กรณี 1 ชิ้น:visit primary impression
3130144 FPD 5 units ขึ้นไป : recheck Y ฟันเทียมติดแน่น 5 units ขึ้นไป (FPD) :visit recheck

หัตถการแผนไทย map รหัสค่าใช่้จ่าย ไม่ถูกต้อง

tmoper

/*หัตถการแผนไทย รหัสค่าใช่้จ่าย ไม่ถูกต้อง*/

SELECT

i.icode,

i.health_med_operation_item_name,

SUBSTR(icd10tm FROM 6 FOR 2),

i.health_med_operation_item_code,

n.income,

n.istatus

FROM

health_med_operation_item i

LEFT JOIN nondrugitems n

ON n.icode = i.icode

WHERE

n.income IS NULL

#============

ตัวอย่าง

icode health_med_operation_item_name SUBSTR(icd10tm FROM 6 FOR 2) health_med_operation_item_code income istatus
  ? การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด - 00 00 00  ?
การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ - 01 01 01   ?
การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น - 08 08 08   ?
การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี - 09 09 09
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร - 10 10 10
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอยู่ไฟ - 20   ? 20
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอาบสมุนไพร - 22 22