สารบัญ

/*มีค่าใช้จ่าย ไม่มีDiagnosis*/

set @date1='2016-01-01',@date2='2016-12-31';

/*เปลี่ยน วันที่ตามต้องการ*/

SELECT

pt.pname,

concat(pt.fname,space(1),pt.lname)as patient_name,

i.billdate,i.income,c.`name`,

p.`name` as 'paidst',

ovstdiag.icd10

FROM

incoth AS i

inner join patient pt on pt.hn = i.hn

LEFT OUTER JOIN income AS c ON c.income = i.income

LEFT OUTER JOIN paidst AS p ON p.paidst = i.paidst

LEFT JOIN ovst ON i.vn = ovst.vn

left JOIN ovstdiag ON ovstdiag.vn = i.vn

where ovstdiag.icd10 is null

and ovst.vstdate BETWEEN @date1 and @date2

#===================

ตัวอย่าง

pname patient_name billdate income name paidst icd10
นาย ประชา xxx 2016-05-30 16 ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง ชำระเองเบิกไม่ได้ ?
นาย อำนวย xxx 2016-11-15 12 ค่าบริการทางแพทย์ ลูกหนี้สิทธิ ?
นาย มาลัย xxx 2016-01-11 12 ค่าบริการทางแพทย์ ลูกหนี้สิทธิ ?
น.ส. ญาณิศา xxx 2016-12-08 16 ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง ชำระเองเบิกไม่ได้ ?
นาย โสภณ xxx 2016-07-26 12 ค่าบริการทางแพทย์ ลูกหนี้สิทธิ ?

/*เวชภัณฑ์( nondrugitems )

รหัส ไม่ตรงตาม มาตรฐาน*/

SELECT n.icode,n.name,n.income,n.istatus

FROM nondrugitems n

WHERE n.income =''

AND n.istatus = 'y'

#=====================

ต้วอย่าง

icode name income istatus
3070229 Pathology ? Y
3071001 Biopsy หรือ ชิ้นเนื้อที่มีขนาดไม่เกิน 2 ซ.ม. ? Y
3100016 ค่าออกซิเจน ? Y
3100062 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ (Cotostomy bag) ? Y
3100084 เยื่อหุ้มสมองเทียม ? Y
3100090 เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Flodable intraocular lens) ? Y
3110089 ค่าใส่ห่วง ? Y
3110090 ค่าเอาห่วงออก ? Y
3110092 ค่าฝังยาคุมกำเนิด ? Y
3110093 ค่าเอายาฝังคุมกำเนิดออก ? Y
3110094 เจาะน้ำออกจากข้อ ? Y
3110102 ถอดเล็บ ? Y