พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ
ฮิต: 2867

SPECIALPP

spacialpp

Load โครงสร้าง SPECIALPP

pp_special_type Upgrade New code 2561

update pp_special_code 2561

spacialpp po

/*บริการส่งเสริม ป้องกันโรค อื่นๆ*/

set @date1='2015-10-01',@date2 ='2016-09-01';/*เปลี่ยนวันที่ ตามต้องการ*/

SELECT pst.pp_special_type_id,pst.pp_special_type_name ,count(pp.pp_special_id)as 'จำนวนครั้งบริการ'

from pp_special as pp

INNER JOIN pp_special_type as pst

on pst.pp_special_type_id = pp.pp_special_type_id

WHERE pp.entry_datetime BETWEEN @date1 and @date2

GROUP BY pst.pp_special_type_id;

#=========================

ตัวอย่าง

pp_special_type_id pp_special_type_name จำนวนครั้งบริการ
5 1B0033 ตรวจคัดกรองได้ผลปกติ ไม่ระบุว่าผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองหรือไม่ (Z123) 1
178 1B205 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ (Z001) 1
238 1B260 ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ 27
239 1B261 ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน 6

/*พัฒนาการ ใช้รหัสที่ถูกยกเลิก*/

set @date1 ='2016-10-01',@date2 ='2017-09-30';

SELECT

s.entry_datetime,p.pname

,concat(p.fname,space(1),p.lname)as patient_name

,TIMESTAMPdiff(year,p.birthday,s.entry_datetime)as 'อายุ_ปี'

,t.pp_special_code,t.pp_special_type_name

from pp_special s

inner join patient p

on p.hn = s.hn

left join pp_special_type t

on t.pp_special_type_id=s.pp_special_id

WHERE

s.entry_datetime between @date1 and @date2

and t.pp_special_code in('1B003','1B004','1B027','1B028','1B113','1B114','1B115','1B116','1B117','1B12','1B120','1B122','1B123','1B124','1B125','1B126','1B127','1B128','1B13','1B14','1B15','1B16','1B17','1B18','1B2','1B20','1B206','1B21'

,'1B22','1B23','1B24','1B25','1B3','1B4');

ตัวอย่าง

entry_datetime pname patient_name อายุ_ปี pp_special_code pp_special_type_name
21/11/2016 11:40 นาย สำรวย xxx 36 1B115 ยกเลิกใช้_การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด (Z018)
21/11/2016 11:48 นาง วรรณา xxx 54 1B116 ยกเลิกใช้_การตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน (Z016)
21/11/2016 12:48 นาง จำรูญ xxx 55 1B12 ยกเลิกใช้_การตรวจคัดกรองความเสี่ยง/เฝ้าระวังในผู้สูงอายุ (Z018)
21/11/2016 12:48 นาง จำรูญ xxx 55 1B120 ยกเลิกใช้_การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะหกล้ม (Z018)
21/11/2016 12:51 นาย สุวัฒนา xxx 43 1B122 ยกเลิกใช้_การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT/ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุ (Z018)


/*เด็กอายุ   9 เดือนประเมินพัฒนาการก่่่อนกำหนด*/

SET @date1 = '2014-10-01',@date2 = '2017-09-30';

SELECT

p.cid

,p.pname, CONCAT(p.fname, SPACE(1), p.lname) AS 'person_name'

,pp.hn,     pp.vn,      pp.entry_datetime

, TIMESTAMPDIFF(MONTH,p.birthday, DATE(pp.entry_datetime)) AS'exam_date'

FROM

pp_special AS pp

LEFT JOIN patient AS p ON p.hn = pp.hn

WHERE pp.entry_datetime BETWEEN @date1 AND @date2

AND TIMESTAMPDIFF(MONTH,p.birthday, DATE(pp.entry_datetime))='9'

AND pp.entry_datetime < TIMESTAMPDIFF(MONTH,    p.birthday, DATE(pp.entry_datetime));

#===================

/*code คัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุติดบ้าน*/

SELECT *

FROM pp_special_type

where left(pp_special_code,5)='1b128'

and pp_special_code<>'1B128'

#==============

ตัวอย่าง

pp_special_type_id pp_special_type_name pp_special_code
124 1B1280 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน) (Z718) 1B1280
125 1B1281 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง / บางส่วน /ติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน) (Z749) 1B1281
126 1B1282 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน พบว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อย / ไม่ได้เลย /ภาวะติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน) (Z508) 1B1282
127 1B1289 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันไม่ระบุรายละเอียด (Z718) 1B1289

รูปแบบการคัดกรอง ข้อเข่าอักเสบ

knee3

/* การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ */

SELECT

pp_special_type.pp_special_type_name,

pp_special_type.pp_special_code

from pp_special_type

WHERE left(pp_special_code,5)='1b123'

#=====================

ตัวอย่าง

pp_special_type_name pp_special_code
ยกเลิกใช้_การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ (Z136) 1B123
1B1230 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง (Z136) 1B1230
1B1231 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยง (Z136) 1B1231
1B1232 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยงสูง (Z136) 1B1232
1B1234 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ให้คำแนะนำ / รักษา (Z136) 1B1234
1B1235 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุพบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก รักษาต่อ (Z136) 1B1235
1B1239 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด (Z136) 1B1239

การคัดกรองและการบริการเลิกบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์