สารบัญ

/*เด็กอายุ   9 เดือนประเมินพัฒนาการก่่่อนกำหนด*/

SET @date1 = '2014-10-01',@date2 = '2017-09-30';

SELECT

p.cid

,p.pname, CONCAT(p.fname, SPACE(1), p.lname) AS 'person_name'

,pp.hn,     pp.vn,      pp.entry_datetime

, TIMESTAMPDIFF(MONTH,p.birthday, DATE(pp.entry_datetime)) AS'exam_date'

FROM

pp_special AS pp

LEFT JOIN patient AS p ON p.hn = pp.hn

WHERE pp.entry_datetime BETWEEN @date1 AND @date2

AND TIMESTAMPDIFF(MONTH,p.birthday, DATE(pp.entry_datetime))='9'

AND pp.entry_datetime < TIMESTAMPDIFF(MONTH,    p.birthday, DATE(pp.entry_datetime));

#===================

/*code คัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุติดบ้าน*/

SELECT *

FROM pp_special_type

where left(pp_special_code,5)='1b128'

and pp_special_code<>'1B128'

#==============

ตัวอย่าง

pp_special_type_id pp_special_type_name pp_special_code
124 1B1280 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน) (Z718) 1B1280
125 1B1281 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง / บางส่วน /ติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน) (Z749) 1B1281
126 1B1282 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน พบว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อย / ไม่ได้เลย /ภาวะติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน) (Z508) 1B1282
127 1B1289 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันไม่ระบุรายละเอียด (Z718) 1B1289

รูปแบบการคัดกรอง ข้อเข่าอักเสบ

knee3

/* การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ */

SELECT

pp_special_type.pp_special_type_name,

pp_special_type.pp_special_code

from pp_special_type

WHERE left(pp_special_code,5)='1b123'

#=====================

ตัวอย่าง

pp_special_type_name pp_special_code
ยกเลิกใช้_การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ (Z136) 1B123
1B1230 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง (Z136) 1B1230
1B1231 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยง (Z136) 1B1231
1B1232 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยงสูง (Z136) 1B1232
1B1234 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ให้คำแนะนำ / รักษา (Z136) 1B1234
1B1235 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุพบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก รักษาต่อ (Z136) 1B1235
1B1239 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด (Z136) 1B1239

การคัดกรองและการบริการเลิกบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์