audit50

audit50site

วัตถุประสงค์การใช้ คือแจ้งข่าวและตรวจสอบ ระบบข้อมูลมาตรฐานที่ถูกส่งออกจาก จาก ระบบงาน Hosxp Hosxp _pcu

dbpop

ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบัญชี1 กับข้อมูลจาก สปสช. (ในโปรแกรมไม่มีข้อมูล เป็นตัวจัดการ)

dbpops

hosaudit

connect กับ Hosxp DATABASE แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล

hos fr